Denník SaS


Billboardy (všetky)

Členstvo

Nie sme elitárskou stranou a preto neobmedzujeme počet členov. Na druhej strane však nemáme záujem naháňať členov, aby sme mohli ohurovať vysokými číslami. Každý člen SaS musí spĺňať tieto kritériá:

Vek žiadateľa, jeho pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, minulosť rodičov  či príbuzenské väzby nezohrávajú pri posudzovaní žiadosti žiadnu úlohu. Rozhodujú vedomosti, skúsenosti, povesť, vôľa, hodnoty korešpondujúce s našimi a najmä výsledky.

Záujemci o členstvo, spĺňajúci vyššieuvedené podmienky, zasielajte prosím svoje žiadosti o členstvo na adresu  sekretariat@strana-sas.sk. Žiadosť o členstvo musí obsahovať:

Vyššieuvedené tri dokumenty stačí poslať emailom, podpíšete ich na osobnom stretnutí. Po ich zaslaní ich vyhodnotí náš Výbor pre ľudské zdroje, ktorý rozhodne, či existujú dôvody na odmietnutie členstva. Ak dôvody na odmietnutie žiadosti neexistujú, tak vás pozveme na osobné stretnutie. To sa spravidla koná v našom bratislavskom sídle. Konečné vyrozumenie vám zašleme najneskôr do 60 dní od osobného stretnutia.

Samozrejme, môže sa stať, že pozvánku na osobné stretnutie nedostanete, alebo aj to, že vás po ňom neprijmeme za člena. Už teraz vás prosíme, aby ste nám to nemali za zlé. Členská základňa je náš najväčší kapitál a pri najmenších pochybnostiach žiadateľov radšej odmietame. Navyše, dôvody odmietnutia vôbec nemusia súvisieť so cťou a bezúhonnosťou záujemcu. Keď niekto napríklad vo svojom životopise uvedie, že študuje, je konateľom v jednej firme a druhú rozbieha, tak len ťažko sa bude môcť reálne venovať činnosti v strane. Zároveň si vyhradzujeme právo o dôvodoch odmietnutia vás neinformovať. Aj s odmietnutými záujemcami o člensvo máme záujem spolupracovať a budeme vďační za vašu podporu. Viac o nečlenskej spolupráci sa dočítate tu.

Novoprijatí členovia sú povinní uhradiť členské vo výške minimálne 100 € ročne, doručiť originál výpisu z registra trestov poštou do sídla strany a podpísať Hodnoty SaS a Etické zásady strany SaS. Zároveň dostatnú pozvánku do uzavretej skupiny pre členov SaS na Facebooku, ktorá je našim hlavným vnútrostraníckm diskusným fórom.