Denník SaS


Billboardy (všetky)

Dane, odvody

Dane
Znížime dane a zjednodušíme ich výber

všeobecne
 • vrátime rovnú daň z príjmov na úroveň 19% (k 1. 1. 2017)
 • znížime sadzbu rovnej dane z príjmov na úroveň 15% (k 1. 1. 2019) 1   
 • vrátime sadzbu dane vyberanej zrážkou z 35% na 19% (k 1. 1. 2017) a 15% (k 1. 1. 2019) 2  
 • zrušíme daňové licencie
 • predĺžime dobu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane, zo súčasných 15 dní na 30 dní
 • zavedieme jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15 tisíc eur 3   
 • zjednodušíme podávanie daňových priznaní pre rezidentov, ktorí nemajú na Slovensku príjmy 4   
 • umožníme znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti
Právnické osoby a živnostníci
 • umožníme uplatniť si daňovú stratu podľa slobodného rozhodnutia daňovníka 5   
 • zavedieme postupné odpisovanie majetku podľa slobodného rozhodnutia daňovníka 6   
 • zvýšime limit paušálnych výdavkov živnostníkov na 60-násobok životného minima 7   
 • zvýšime strop pre platenie preddavkov pri „poslednej známej daňovej povinnosti“ pre daň z príjmu FO z 2 500 na 5 000 eur
 • zrušíme superodpočítateľné položky 8
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • zúžime povinnosť platiť zábezpeku pri registrácii platiteľa DPH len na tie subjekty, ktoré daňový úrad eviduje ako neplatičov 9 
 • skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly 10
 • zrušíme povinnosť podnikateľa odviesť DPH za dodávateľa - neplatiča 11   
 • zjednotíme a znížime DPH na sadzbu, ktorá je rozpočtovo neutrálna
Rovnaký meter pre štát a podnikateľa 12 
 • umožníme uplatniť si ako daňový náklad reálne spotrebované pohonné hmoty 13   
 • umožníme uplatniť si ako daňový náklad reprezentačné do výšky 1% zo základu dane
 • zavedieme jednotný limit pre daňový náklad na reklamný predmet vo výške 50 eur 14   
 • zjednotíme benefity pre zamestnancov v štátnej správe a súkromnej sfére 15

Odvody
Zavedieme odvodový bonus, aby ste platili menej

Prvá fáza zavedenia odvodového bonusu (technická fáza)
 • zavedieme superhrubú mzdu 16  
 • zavedieme jednotný základ pre výpočet dane a odvodov 17  
 • zavedieme jednu daň, jeden odvod na sociálne poistenie, jeden odvod na zdravotné poistenie 
 • zavedieme spoločné ročné zúčtovanie všetkých príjmov daňovníka
 • znížime administratívne povinnosti živnostníkov a zamestnávateľov 18 
Druhá fáza zavedenia odvodového bonusu 
 • znížime sadzby odvodov významnou mierou 19  
 • zdobrovoľníme odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 • nahradíme zdravotné odvody z dividend odvodovým bonusom 20
 • zavedieme jednu štátnu dávku, ktorá nahradí súčasné nezdaniteľné časti a systém súčasných štátnych dávok
 • zavedieme mimoriadne štátne dávky pre mimoriadne životné situácie 21 
 • zavedieme jednotný výber daní a odvodov
 • ročné daňové a odvodové priznanie pripraví Finančná správa SR 22   
 • znížime administratívnu náročnosť odvodového systému a sociálnej oblasti zásadnou mierou 23  
 • zrušíme povinné minimálne odvody pre živnostníkov 24
Dôchodkový systém
 • postupne posilníme mieru solidarity v I. pilieri 25
 • primerane znížime odplaty pre dôchodkové správcovské spoločnosti 
 • postupne zvýšime príspevky do II. piliera na 9% 26 
 • zavedieme povinnú účasť v II. pilieri od 35 rokov života len do našetrenia sumy potrebnej na vyplácanie doživotného dôchodku, najmenej vo výške životného minima 27 
 • zvýšime nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera

[1] Rušenie výnimiek spravidla prináša vyššie výnosy pre štátny rozpočet. Navrhujeme použiť všetky takéto výnosy na zníženie plošnej sadzby dane z príjmu 

[2] Dnes sa zdaňuje zrážkovou daňou vo výške 35% príjem zo zahraničia zo všetkých krajín, s ktorými nemá Slovensko uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia (podľa ust. § 43 ods. 1 Zákona o dani z príjmu).

[3] Dnes je podľa Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zavedený strop na platby v hotovosti:

          - pre podnikateľov 5 tisíc eur,

          - pre fyzické osoby 15 tisíc eur.

Nevidíme dôvod na takúto asymetriu. Zároveň si myslíme, že strop 5 tisíc eur pre hotovostné platby podnikateľov je v praxi zbytočne obmedzujúci.

[4] Daňovým rezidentom je dnes fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa v posudzovanom roku zdržiava na území SR aspoň 183 dní. Daňový rezident SR má povinnosť podať v SR daňové priznanie zo všetkých príjmov, ktoré v danom roku dosiahol na celom svete. V prípade, že občan SR má na území SR trvalý pobyt, ale pracuje alebo študuje v zahraničí, navrhujeme, aby rozhodujúce bolo, kde sa reálne v danom roku zdržiava, nie kde má trvalý pobyt. Takíto občania SR tak nebudú zaťažovaní byrokratickou povinnosťou podať daňové priznanie v SR.

[5] Od zdaňovacieho obdobia 2014 si daňový základ možno znížiť každý rok presne o jednu štvrtinu strát z predchádzajúcich rokov. Ak je základ dane vyšší ako jedna štvrtina daňovej straty, podnikateľ zaplatí daň z príjmu. Ak je základ dane nižší, podnikateľ prichádza o možnosť odpočítať časť daňovej straty presahujúcu jednu štvrtinu. Po zliberalizovaní odpisovania daňovej straty sa daňovník sám rozhodne, v ktorom roku akú časť daňovej straty umorí. Toto mu umožní variabilne narábať so stratou a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo.

[6] V súčasnosti je odpisovanie majetku pre podnikateľov komplikované a limitujúce. Existuje 6 odpisových skupín, pričom doba odpisovania majetku je od 4 do 40 rokov. Postupným zliberalizovaním odpisovania majetku dosiahneme stav, keď sa daňovník sám rozhodne, v ktorom roku a v akej výške bude majetok odpisovať. Toto zlepší možnosť riadenia cash-flow. Pri odpísaní 100% z nadobúdacej ceny majetku v prvom roku si daňovník zníži svoje daňové povinnosti už v roku, v ktorom investoval do svojho podnikania, čo pomôže ďalšiemu jeho rozvoju.

[7] Táto suma predstavuje približne 12 000 eur ročne.

[8] V roku 2015 zaviedla vláda nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, takzvanú superodpočítateľnú položku. Zahraničné štúdie síce potvrdzujú, že podobné výnimky vedú k zvýšeniu výpadku vo verejných financiách, ale neprejavujú sa vo vyššej efektívnosti firiem, ktoré ich dostali. Zjednodušene: firma zaplatí nižšie dane a výsledok výskumu je nula. Štát nedokáže posúdiť, či sa vo firmách naozaj robí vedecký výskum.

[9] Pri registrácii platiteľa DPH daňové úrady vyžadujú zábezpeku na daň vo výške 1 000 až 500 000 eur, túto sumu musí poskytnúť žiadateľ o registráciu bez nároku na úrok a daňový úrad ju vráti až po 13 mesiacoch. Na rozhodnutie o registrácii má daňový úrad lehotu 60 dní.

 

[10] Daňový úrad bude môcť zadržiavať DPH v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly max. 4 mesiace, pričom doba na výkon daňovej kontroly ostane aj naďalej jeden rok. Ak neboli zistené pochybenia vedúce ku kráteniu dane, bude DÚ povinný od začiatku druhého mesiaca po koniec štvrtého mesiaca zaplatiť dotknutej firme úrok vo výške 15% (takto nastavený je sankčný úrok voči daňovníkovi, teda vice versa, primerané nastavenie). Prvý mesiac zadržiavanej DPH nebude úročený, a to bez ohľadu na zistenia.

 

[11] Podľa ust. § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa ust. § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, a to v prípadoch, keď:

a) protihodnota za plnenie, uvedená na faktúre, je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,

b) uskutočnil zdaniteľný obchod s platiteľom počas obdobia, v ktorom bol tento platiteľ zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie,

c) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu. V prípade, že daň uvedenú na faktúre dodávateľ v lehote splatnosti neuhradil alebo uhradil len jej časť, je povinný daň uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň.

[12] Čo je pre štát „povoleným“ výdavkom, nech je pre podnikateľa odpočítateľnou položkou od základu pre výpočet dane.

[13] V súčasnosti platí pre podnikateľa, že ak je spotreba auta podľa „techničáku“ x litrov a reálna spotreba je vyššia (lebo sa napríklad s referentským autom jazdí len po meste a krátke trate), rozdiel si podnikateľ nemôže dať do nákladov. V štátnej správe je to paradoxne povoleným výdavkom.

[14] V súčasnej dobe je to 17 eur. Ani v štátnej správe nebude povolené nakupovať darčeky / reklamné predmety vo výške vyššej ako 50 eur.

[15] Štátna správa, hospodáriaca dlhodobo s deficitom, nebude môcť poskytovať zamestnancom také benefity, ktoré nie sú pre podnikateľa možným daňovým nákladom (napr. rekreácie, koncerty, lístky do fitness, atď. ).

[16] Dnešná „hrubá mzda“ je umelo zavedená veličina, ktorá nehovorí, akú mzdu zamestnanec dostane (čistá mzda) a ani aký má zamestnávateľ mzdový náklad (cena práce). Navrhujeme vytvoriť „superhrubú mzdu“ (súčet hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa), ktorá bude predstavovať ekvivalent príjmov živnostníka.

[17] Dnešná hrubá mzda zamestnanca je základ pre výpočet odvodov zamestnávateľa a tiež odvodov zamestnanca. Avšak pre výpočet dane z príjmu sa používa iný základ, a to hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca. Vytvorením jednotného základu pre výpočet daní a odvodov (superhrubá mzda) a primeraným upravením sadzieb dôjde k zjednodušeniu výpočtu daní a odvodov.

[18] Odvodový bonus je nutné realizovať v dvoch fázach, prvou je technická časť a druhou preklopenie sociálneho systému na jednotnú štátnu dávku. Medzi týmito dvomi fázami musí uplynúť jeden rok. Po realizácii prvej časti dôjde k výraznému zníženiu administratívnych povinností živnostníkov a zamestnávateľov – platiť sa budú už len dva odvody (namiesto dnešných 8), potrebné bude už len jedno priznanie (voči Finančnej správe SR) a bude existovať už len jeden vymeriavací základ.

[19] Link: http://sulik.sk/odvodovy-bonus-zmena-paradigmy/

[20] Odvodový bonus predpokladá, že každý jeden daňovník bude platiť odvody z akýchkoľvek príjmov, avšak len po pomerne nízko stanovený strop vo výške desaťnásobku životného minima (cca 1 980 eur). Bude úplne jedno, akými príjmami bude tento strop dosiahnutý (zo závislej činnosti, zo živnosti, z prenájmu, z dividend a pod.) a z akýchkoľvek príjmov nad tento strop sa odvody platiť nebudú.

[21] Mimoriadne štátne dávky navrhujeme v odvodovom bonuse tieto:

Mimoriadna štátna dávka pre dieťa do veku 15 rokov, mimoriadna štátna dávka pre osamelú matku, mimoriadna štátna dávka pre invalidov.

[22] Daňovník pripravené priznanie buď potvrdí alebo upraví.

[23] Prechodom na jednotnú štátnu dávku dôjde k zjednodušeniu štátnej administratívy, ktoré si dnes zrejme nedokážeme predstaviť. Takmer stovka sociálnych dávok, okolo tristo parametrov, desiatky výnimiek a špeciálnych pravidiel... To všetko bude nahradené jedným systémom zúčtovania, ktorý na jednej strane (tok peňazí od občana k štátu) bude obsahovať daň z príjmu, sociálny odvod a zdravotný odvod a na druhej strane (od štátu k občanovi) základnú štátnu dávku a najviac štyri mimoriadne štátne dávky.

[24] Všetci živnostníci budú platiť odvody len zo svojich skutočných príjmov.

[25] Akékoľvek existujúce dôchodkové nároky vyplývajúce zo súčasných zákonov ostanú zachované.

[26] V súčasnosti platí zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorého do r. 2017 každoročne porastie odvod do II. piliera o 0,25 percentuálneho bodu až do výšky 6% z vymeriavacieho základu. Presadíme ústavný zákon na ochranu II. piliera. 

[27] Časť nasporenej sumy presahujúcej sumu potrebnú na doživotný dôchodok vo výške životného minima, bude môcť sporiteľ čerpať formou programového výberu podľa vlastného uváženia.