Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Štandardný obrázok článku

Osobné údaje poskytované webovému portálu www.sas.sk, ktoré identifikujú používateľa ako konkrétnu osobu, budú použité prevádzkovateľom Sloboda a Solidarita, so sídlom Priemyselná 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 42139333, zapísaným v Registri politických strán a hnutí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Číslo registácie: 233004-2009/03592(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo tiež „Strana Sloboda a Solidarita“) výhradne len pre účel a na dobu, ku ktorému používateľ ako dotknutá osoba dal súhlas. 

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

 1. za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo slovenských zákonov. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou – reakcia na konkrétnu pracovnú ponuku).

 2. na základe dobrovoľného súhlasu (napríklad ak dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom zaradenia do databázy možných uchádzačov o pracovnú pozíciu).

Informácie poskytované webovému portálu www.sas.sk

Pri návšteve, používaní a práci na týchto stránkach, môže užívateľ dobrovoľne podať prevádzkovateľovi informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité výhradne pre interné účely prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa.

Ako dotknutá osoba pred tým ako dobrovoľne podáte prevádzkovateľovi informácie prehlasujete, že všetky vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas Strane Sloboda a Solidarita na ich spracúvanie. V prípade, že osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou). Zároveň si skôr ako zadáte svoje osobné údaje do nášho systému, prečítajte prosím toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú dotknutou osobou do systému o uchádzanie sa o zamestnanie vložené sú Prevádzkovateľom spracúvané v IS Personalistika a Mzdy a za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a výkonu náboru a výberu zamestnancov.

Údaje zadané uchádzačom o zamestnania do systému a/alebo uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste sú tzv. Zoznamom spracúvaných osobných údajov v zmysle § 15 ods. 1 pís. d) Zákona.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje dáta osôb, ktoré navštívili tieto stránky  pre komerčné alebo obchodné účely.

Strana Sloboda a Solidarita vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so Zákonom, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so Stranou Sloboda a Solidarita, ktorými sú napríklad IT spoločnosti, podnikatelia poskytujúci činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, počítačové služby a pod., pričom nemôže dôjsť k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov.

Cookie

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na týchto stránkach dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Práva dotknutej osoby

1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné,

 7. doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 8. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 9. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, vrátane ich poskytnutia tretím stranám na iné účely na aké boli pôvodne získané so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ posúdi vyššie uvedené námietky v súlade s aplikovateľným právom.

4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

 1. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).

 4. dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže obrátiť na zodpovednú osobu na adrese: officer.dataprotection@gmail.com.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov

Autorské práva

© Sloboda a Solidarita
821 09 Bratislava , Priemyselná 8
Slovenská republika

Prevádzkovateľ tejto stránky, Strana Sloboda a Solidarita, Vás týmto priam žiada o používanie tu zverejnených informácií. Bude nám cťou, keď si čokoľvek z našich myšlienok osvojíte, preberiete, zverejníte a naložíte s nimi, ako len uznáte za vhodné. Inak povedané, urobte s nimi, čo len chcete. Budeme len a len radi. Vôbec sa tomu nebránime, priam naopak.

Aby sme sa však nedostali do nepríjemností, buďme k sebe korektní a v prípade použitia informácií uveďte zdroj. Niektoré materiály na tomto webe totiž môžu byť chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov z tohto servera môže znamenať porušenie autorských práv.

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa aktuálnych štandardov. Strana Sloboda a Solidarita nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webu. Správca tiež nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím či neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá