Denník SaS


Billboardy (všetky)

Energetika

TÍMLÍDER

Karol Galek, životopis

Vyštudoval hydrogeológiu a inžiniersku geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne si ekonomické vzdelanie doplnil kurzom ekonómie, marketingu a manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V oblasti energetiky absolvolal štúdium so zameraním na obnoviteľné zdroje v strednej a východnej Európe na Technische Universität vo Viedni. Svoju pracovnú kariéru začal ako hlavný radca na Inšpektoráte kúpeľov a žriedel pri Ministerstve zdravotníctva SR, neskôr pracoval ako projektový manažér pri príprave projektov zameraných na využívanie geotermálnej energie na Slovensku. Po polročnej pracovnej stáži v USA na pozícií obchodného analytika uskutočniteľnosti projektov fotovoltických, veterných a geotermálnych elektrární sa vrátil na Slovensko a začal podnikať v oblasti oblasti obnoviteľných zdrojov energií. V súčasnosti pôsobí ako koordinátor projektov cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom so zameraním na inovatívne technológie a osvetu v oblasti efektívneho využívania energií. Hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

ENERGETIKA

Energetika na Slovensku je v dôsledku desaťročia trvajúceho vplyvu štátu stále jedným z odvetví vyžadujúcich dôslednejšiu liberalizáciu trhu. Štátne vlastníctvo energetických podnikov vytvorilo v minulosti na trhu mnoho zásadných rozporov a deformácií. Štát ako vlastník by mal presadzovať rozvoj energetických podnikov, no regulátor robil úplný opak. Prvým dôležitým krokom je tak vytvorenie stabilného a transparentného regulačného rámca s naozaj nezávislým rozhodovaním.
Energetická politika
Cieľom našej energetickej politiky je zachovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky cez čo najnižšie ceny energií. Za týmto účelom budeme presadzovať minimalizáciu výdavkov na podporné mechanizmy v energetike ako sú napríklad dotácie, výkupné ceny, výnimky a úľavy, čo bude mať pozitívny vplyv aj na koncové ceny energií pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Regulácia
Platby za energie sú významnou položkou ako rodinných, tak aj firemných rozpočtov. Jednotkové ceny, ako aj ich vybrané zložky, sa stanovujú na základe regulácie, ktoré má na starosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej iba „úrad“). Tento úrad, ktorý kontroluje významnú časť slovenskej energetiky, dlhodobo čelí kritike pre netransparentnosť, nesystémové opatrenia a závislosť od rozhodnutí vlády. Upratovanie v energetike musí začať od podlahy.

Elektrina a plyn
Reprivatizácia materskej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej iba „SPP“) má čisto politické pozadie a dôvody, pričom ekonomicky na to dopláca predovšetkým štát. SPP je dodávateľ plynu pre domácnosti, malé a stredné podniky, ako aj veľkoodberateľov. Dostatočne rozvinuté konkurenčné prostredie na všetkých týchto úrovniach je prostredím, kde však štát ako aktér na liberalizovanom trhu s plynom nemá čo hľadať.

Neprípustná je taktiež súčasná situácia v Slovenských elektrárňach, keď štát ako minoritný vlastník prostredníctvom štátnych orgánov negatívne ovplyvňuje chod a hodnotu tejto spoločnosti. V súvislosti so Slovenskými elektrárňami je na stole taktiež otázka dostavby Mochoviec, ktorú treba v záujme energetickej bezpečnosti Slovenska urýchlene doriešiť.

Teplárenstvo
Teplárenské spoločnosti momentálne ťažia zo svojho dominantného postavenia a zákonnej podpory, ktorá je im v porovnaní s decentralizovanými systémami vykurovania poskytovaná. Toto má negatívny vplyv na rozvoj podnikania v tejto oblasti, ako aj na ceny tepla, ktoré sú často nadhodnotené. Tepelná energetika bola taktiež za posledných pár rokov veľmi výrazne poznačená záujmami lobistických skupín, čo sa prejavilo neprimerane nadradenou pozíciou centrálneho zásobovania tepla voči individuálnemu vykurovaniu. Centrálne zásobovanie teplom má svoje opodstatnenie, ale iba v prípade, pokiaľ je nákladovo efektívnejšie ako individuálne. Ľudia by tiež mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť kto, ako a za koľko im bude dodávať teplo.

Siete
Sieťové prepojenia sú základom bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok energií pre veľkoodberateľov ako aj maloodberateľov. V tomto smere viac ako inde platí, že nikto nie je ostrov, a preto je spoľahlivé prepojenie dôležitým pilierom centralizovanej energetiky. Posilnenie prenosovej sústavy a jej nové cezhraničné prepojenia nám taktiež uľahčujú výstavbu a pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny. V prípade plynu, vzhľadom na situácie z minulosti, keď bola napr. ohrozená jeho dodávka z Ruska, je zase potrebné diverzifikovať aj trasy a cudzozemské zdroje. Pri návrhu riešení však treba vždy zohľadniť aj environmentálne charakteristiky územia, ktorým má plánovaná líniová stavba prechádzať.