Denník SaS


Billboardy (všetky)

Kultúra

 Tímlíder

kascakova.jpg Renáta Kaščáková, životopis

Po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka. Posledných dvanásť rokov pracuje v samospráve mesta Trenčín, kde pôsobila na viacerých výkonných pozíciách a tiež ako poslankyňa mestského zastupiteľstva. Vyše roka pôsobila ako viceprimátorka mesta. V súčasnosti pracuje ako špecialistka pre strategický rozvoj na útvare hlavného architekta mesta Trenčín. V roku 2004 organizovala sériu mestských podujatí na tému otvorené mesto, ktorých súčasťou bolo aj vybudovanie Klientskeho centra mestského úradu v Trenčíne. V roku 2007 viedla projekt kandidatúry mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (titul získalo mesto Košice). Spolupracovala na presadzovaní projektov ISO certifikácie, benchmarkingu samospráv a projektu hodnotenia kvality CAF (EFQM), za ktorý mesto Trenčín získalo v roku 2008 Národnú cenu za kvalitu. Je iniciátorkou a koordinátorkou projektu participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty, ktorého súčasťou bola v roku 2014 úspešná medzinárodná urbanistická súťaž Trenčín – mesto na rieke. Za túto činnosť prevzalo Mesto Trenčín prestížnu špeciálnu cenu ASB Gala 2015. V súčasnosti zodpovedá za prípravu plánu rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2020. Pôsobí zároveň ako krajská poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde je členkou Komisie pre regionálny rozvoj a cestovný ruch.

KULTÚRA

Kultúra je v európskom priestore čoraz viac vnímaná ako strategické odvetvie spoločnosti s priamym dopadom na ekonomiku, regionálny rozvoj a tvorbu pracovných miest. Na Slovensku bola koncom roka 2004 vypracovaná Stratégia štátnej kultúrnej politiky a neskôr problémy v kultúre pomenovali aj niektoré ďalšie koncepčné materiály ako Strategické priority rozvoja kultúry pre roky 2012 – 2016 alebo Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Napriek tomu však v praxi stále chýbajú dostatočné nástroje umožňujúce viaczdrojové financovanie kultúry a jej nastavenie na cestu trvalo udržateľného rozvoja.


Strana SaS považuje za nevyhnutné vyhodnotiť existujúce formy financovania kultúry v SR a realizovať funkčný a koordinovaný systém viaczdrojového financovania.

Súčasná právna úprava autorského zákona nezmyselne kriminalizuje značnú časť užívateľov umeleckých diel. Z každého záznamového média (CD, DVD, MP3 prehrávače alebo nosiče a pod.) užívateľ platí už v ich nákupnej cene poplatok pre kolektívnych správcov autorských práv, predvídajúci komerčné šírenie autorských diel, a to aj keby by išlo len o nákup pre výlučne osobnú potrebu. K ďalšiemu poplatku dôjde potom pri samotnom použití autorského diela - platby za playlisty hudobnej produkcie na podujatiach a pod. SaS z tohto dôvodu považuje za potrebné presadiť v zákone spresnenie výkladu pojmov komerčné a nekomerčné použitie autorského diela, aby sa predišlo vlastnej interpretácii zo strany kolektívnych správcov autorských majetkových práv (SOZA, LITA, SLOVGRAM, ...) a dvojitému zdaneniu. Takisto presadzujeme transparentné nakladanie s príjmami z výnosov za šírenie a rozmnožovanie autorských diel. Každý má právo vedieť, kam smerujú peniaze, ktoré zaplatil kolektívnym správcom autorských majetkových práv. SaS považuje tiež za potrebné zrušiť diktovanie povinnosti hrať slovenskú hudbu v súkromných rádiách, ktorú vníma ako zásah do slobody mediálneho podnikania.

Budeme pokračovať v reformách verejnoprávnych médií. Tlačové agentúry zabezpečujúce redakciám tlače, rozhlasu a televízie, ale aj iným záujemcom platený informačný servis, by podľa názoru SaS mali fungovať čisto na komerčnej báze. Súčasný systém na Slovensku zvýhodňuje štátnymi dotáciami Tlačovú agentúru SR pred súkromnou agentúrou (SITA), čo považujeme za nerovnoprávne podmienky podnikania a zvýhodňovanie.