Denník SaS


Billboardy (všetky)

Osobné slobody

TÍMLÍDER

MP.jpgJuraj Droba, životopis

je druhé volebné obdobie poslancom NR SR a tímlídrom strany SaS pre osobné slobody. Venuje sa právam menšín, ekologickým formám dopravy, rozvoju cyklistiky podpore športovania mládeže a už viac ako desať rokov pomáha komunite nepočujúcich. Pred politikou bol členom výkonného manažmentu v T-Mobile a pracoval vo vlastnej firme v oblasti komunikačného poradenstva. Je hrdým spoluzakladateľom medzinárodne úspešnej slovenskej značky Double Cross Vodka. Vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Komenského, neskôr získal MBA z University of Pittsburgh a M.A. z George Washington University. Vo voľnom čase sa venuje svojmu štvorročnému synovi a športom v prírode (lyžovanie, vodné športy, golf).

OSOBNÉ SLOBODY


Slobodu chápeme ako možnosť človeka plnohodnotne sa realizovať v spoločnosti, bez ohľadu na pohlavie, vek, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, náboženské vyznanie, rasu, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, rodinný stav, farbu pleti, jazyk, sociálny pôvod a majetok.
Realizáciou v spoločnosti máme na mysli okrem získania vzdelania, tvorby materiálnych a duchovných hodnôt, aj možnosť kultúrne a spoločensky sa rozvíjať s ohľadom na svoj národnostný, etnický a sociálny pôvod, náboženský a politický svetonázor, vrátane slobody rozhodovania sa o rodinnom a sociálnom živote.

Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že vo sfére osobného života jednotlivca ešte stále existujú oblasti, do ktorých štát zasahuje neprimeraným spôsobom. Niektoré z nich navrhujeme upraviť tak, aby viac zodpovedali univerzálnym hodnotám osobnej slobody, rešpektujúc oprávnené záujmy spoločnosti ako celku.

Cieľom uvedeného prístupu by malo byť vytvorenie tolerantnej spoločnosti, v ktorej bude zabezpečená plnohodnotná kvalita života pre všetkých jej príslušníkov bez ohľadu na ich vzájomné odlišnosti.
ROZVODY DOHODOU
Zo štatistík Štatistického úradu SR vyplýva, že viac ako 40% manželstiev uzatváraných na Slovensku sa končí rozvodom a v 90% prípadoch súdy návrhu na rozvod manželstva vyhovejú. Napriek týmto skutočnostiam neexistuje možnosť zjednodušiť postup pri rozvode ani v prípade, že obaja manželia s rozvodom súhlasia a nie je ani potrebné upravovať vzťahy k maloletým deťom, pretože:
 • sa na tom vedia manželia dohodnúť,
 • z manželstva nepochádzajú žiadne deti
 • alebo sú už deti plnoleté.
Pokiaľ ide o majetkové vzťahy medzi manželmi, v právnom režime socialistického usporiadania vlastníctva, keď bolo málo vecí súčasťou súkromného vlastníctva, nebolo potrebné systematicky riešiť práva a povinnosti manželov k veciam nadobúdaným do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo dlhom vznikajúcim počas trvania manželstva. Pozostatkom z tohto obdobia je skutočnosť, že v súčasnosti je možné len vo veľmi obmedzenej miere upravovať práva a povinnosti manželov vo vzťahu k ich spoločnému majetku odchylne od právnej úpravy v Občianskom zákonníku. Uvedené chápanie spoločného vlastníctva manželov nezodpovedá ekonomickej realite a môže byť dôvodom, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú radšej manželstvo neuzatvárať, aby sa vyhli v prípade rozvodu dlhým a nákladným sporom o rozdelenie majetku nadobudnutého počas trvania manželstva.
 • Presadíme právnu úpravu, ktorá by umožnila manželom uzatvárať zmluvu formou notárskej zápisnice. Ňou si budú môcť podľa svojho uváženia upraviť vzájomné práva a povinnosti k spoločne nadobudnutému majetku, vrátane možnosti dohodou vylúčiť bezpodielové spoluvlastníctvo.
 • Presadíme právnu úpravu, ktorá umožní uzatvárať zmluvu, modifikujúcu bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj snúbencom pred uzavretím manželstva.
 • Presadíme právnu úpravu, ktorá zjednoduší rozvod manželstva v prípade, ak sa manželia na rozvode mimosúdne dohodnú.
VÝHRADA VO SVEDOMÍ
Rešpektujeme možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí z akéhokoľvek, nielen náboženského dôvodu, čím umožníme slobodné rozhodovanie jednotlivca o uplatňovaní vlastných hodnôt aj v rámci výkonu svojho povolania. Zároveň je však nevyhnutné zladiť uplatnenie výhrady vo svedomí s inými pravidlami tak, aby jej uplatňovaním v praxi nedochádzalo k porušovaniu práv iných.
 • Presadíme možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí zo strany zamestnanca v súkromnej a verejnej sfére za podmienky, že rozsah a spôsob jej uplatnenia je vopred dohodnutý so zamestnávateľom v pracovnej zmluve.
 • Zabezpečíme, aby ktokoľvek mohol využívať služby, ktorých poskytovanie štát garantuje, a to aj v prípade, že zo strany verejných zamestnancov dochádza k uplatňovaniu výhrady vo svedomí.

ODLUKA CIRKVI OD ŠTÁTU A ODSTÚPENIE OD VATIKÁNSKYCH ZMLÚV
Slovenská republika sa podľa prvého článku ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Túto ústavnú deklaráciu chápeme tak, že štát a jeho orgány si pri výkone svojej činnosti zachovávajú prísne neutrálny charakter. Zostáva na samotných občanoch, k akým myšlienkovým prúdom sa priklonia, nevynímajúc otázky viery. Strana SaS pokladá ideologickú a náboženskú neutralitu štátu za mimoriadne dôležitý atribút spoločenského života osobitne dnes, keď sa voči modelu liberálnej demokracie stavajú rôzne radikálne a extrémistické alternatívy, podnecujúce nevraživosť a násilie. Na udržanie ideologickej a náboženskej neutrality štátu však nestačí len ústavná proklamácia, potrebná je aj dôsledná obrana princípov, na ktorých takáto neutralita stojí.
Preto presadzujeme:

DEKRIMINALIZÁCIA MARIHUANY
V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou. Doterajší systém represie sa ukázal ako neúčinný a nedostatočný. Trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog. Priamym následkom trestného stíhania tak môže byť v konkrétnych prípadoch nedokončené vzdelanie a záznam v registri trestov, čo výrazne sťažuje uplatnenie sa takéhoto mladého človeka na trhu práce. Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiaducemu zhoršovaniu spoločenského uplatnenia zväčša mladých ľudí v dôsledku neprimeranej penalizácie za užívanie marihuany. Ďalšími navrhovanými opatreniami zvýšime účinnosť odbornej prevencie.

Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime užívateľa od dílera, pretože pre ochranu spoločnosti je omnoho dôležitejšie postihovať závažnú trestnú činnosť dílerov, smerujúcu k výrobe a distribúcii omamných látok.

Marihuana je pravdepodobne najstaršou liečivou rastlinou. Je nádejou na zmiernenie utrpenia a kvality života u ťažko chorých pacientov v terapii chronickej bolesti, onkologických ochorení, roztrúsenej skleróze (neurodegeneratívne procesy), Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe a epilepsii. Využitie marihuany na medicínske účely je povolené v Českej republike, Švajčiarsku, Rakúsku, Izraeli, Fínsku, Číne, Kanade a v 22 štátoch USA. Nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení.

Samotnou dekriminalizáciou užívania marihuany sa nevyrieši jeden zo závažných negatívnych dôsledkov existencie drog v našej spoločnosti, a to fungovanie čierneho trhu. Ako vyplýva z analýzy OSN, štáty na celom svete dlhodobo prehrávajú boj s drogovou kriminalitou a užívanie drog neustupuje napriek množstvu opatrení a obrovských výdavkov, ktoré štáty v boji s touto kriminalitou realizujú. Na druhej strane si uvedomujeme, že nie je možné na uvedený problém poskytnúť jednoduché riešenie.

Považujeme však za dôležité spolu s dekriminalizáciou užívania marihuany navrhnúť riešenie spôsobu, akým sa užívateľ marihuany môže dostať k rastline pre vlastnú spotrebu bez toho, aby musel podporovať nelegálny obchod. Mnohé štáty, vrátane Českej republiky, zároveň s prijatím právnej úpravy dekriminalizujúcej držbu marihuany pre vlastnú potrebu pristúpili aj k dekriminalizácii pestovania konope v malom množstve.

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÁ PRE PÁRY ROVNAKÉHO I ROZDIELNEHO POHLAVIA
Páry rovnakého pohlavia sú v našej spoločnosti realitou, pričom spolužitie takýchto párov v inštitucionalizovanom životnom partnerstve je realizáciou práva týchto osôb na plnohodnotný rodinný život a prvkom slobody jednotlivca, ktorú chceme v rámci našich hodnôt presadzovať. Okrem toho, že toto opatrenie prinesie nesporné zvýšenie kvality každodenného života týchto párov, prináša zároveň výhody pre celú spoločnosť, pretože ním zvýšime mieru ich zodpovednosti a sociálnej stability. Považujeme za správne umožniť registrované partnerstvá aj osobám rozdielneho pohlavia, pre ktoré nie je z rôznych dôvodov manželstvo vyhovujúce.
 • Pre páry rovnakého i rozdielneho pohlavia zavedieme nový právny inštitút životného partnerstva, založený na princípe vzájomnej vyživovacej povinnosti partnerov, zakladajúci medzi partnermi príbuzenský vzťah so všetkými právnymi následkami vrátane dedenia zo zákona v I. dedičskej skupine.
 • Súčasťou práv a povinností, vyplývajúcich zo životného partnerstva nebude možnosť uzatvoriť ho pred dovŕšením 18. roku veku; nevznikne vyživovacia povinnosť rozídených životných partnerov ani možnosť adoptovať deti takýmto párom.
EUTANÁZIA
Autor: Jana Kiššová

Súčasný právny poriadok Slovenska stavia eutanáziu na úroveň porovnateľnú s vraždou, prípadne úkladnou vraždou. Napriek pokrokom v modernej medicíne sa však vždy vyskytnú prípady, keď nebude možné pacientovi pri nevyliečiteľnej chorobe poskytnúť dôstojnú fyzickú i psychickú úľavu . Vždy budú situácie, keď medicína kapituluje.

V takýchto situáciách by mali mať ľudia možnosť slobodne a dobrovoľne sa rozhodnúť pre dôstojnú smrť. Budú o tom rozhodovať sami, to znamená, že musia byť fyzicky i právne spôsobilí takéto závažné rozhodnutie urobiť. Ľudia trpiaci nevyliečiteľnou chorobou a zažívajúci veľké utrpenie by mali mať podľa nášho uváženia svoj život vo vlastných rukách.

Mnohé z moderných európskych štátov sa už pre túto formu rozhodli a eutanáziu zaviedli do svojho právneho poriadku (Holandsko, Švajčiarsko, Belgicko a pod.) .

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že stav, v ktorom človek zažíva nezvládnuteľné utrpenie, je neľudský v prvom rade pre neho samého, ale aj pre jeho príbuzných.

Dodržujúc nasledujúce zásady preto dajme ľuďom možnosť slobodného rozhodnutia.
 • Zlegalizujeme „medicínsku metódu“ označovanú ako aktívnu formu nepriamej eutanázie pri dodržiavaní presne vymedzených podmienok, vychádzajúc tak z odseku 4 článku 15 Ústavy SR o tom, že nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.
Týmito podmienkami sú:
 • nevyliečiteľná choroba (potvrdené minimálne dvomi nezávislými lekármi)
 • terminálne štádium choroby
 • neznesiteľné utrpenie
 • slobodná a preukázaná vôľa pacienta
 • možnosť výhrady vo svedomí pre lekára

 • Presadíme zavedenie tzv. životných testamentov, aby bolo dotknutej osobe umožnené vopred odmietnuť neželanú liečbu po zistení nevyliečiteľnej choroby.
 • Do trestného zákona zavedieme privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu - úmyselné usmrtenie nevyliečiteľne chorej osoby na jej vlastnú žiadosť, ale aj bez žiadosti, ak pohnútkou konajúceho je súcit s trpiacim a jeho mukami a vôľa poskytnúť mu vyslobodenie z tohto stavu.