Denník SaS


Billboardy (všetky)

Pôdohospodárstvo

TÍMLÍDER

halgasova.jpg Jarmila Halgašová, životopis

Po štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte som sa profesionálne venovala potravinárskej výrobe. Skúsenosti som čerpala aj pri úradnej kontrole potravín, na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri tvorbe legislatívy a zastupovaní Slovenska v Bruseli a ako riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. V súčasnosti pôsobím ako tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.

PÔDOHOSPODÁRSTVO, VÝROBA A SPRACOVANIE POTRAVÍN
Poľnohospodárska prvovýroba vytvára samotný ráz krajiny, ovplyvňuje život na vidieku a vplýva na kultúrny a sociálny rozmer krajiny ďaleko viac, ako mnoho iných oblastí ľudskej produkcie.

Pretože strana Sloboda a Solidarita sa usiluje o blahobyt tejto krajiny, o prosperitu všetkých ekonomických oblastí, ale aj o vyrovnaný ráz krajiny, navrhuje nasledovný súbor opatrení na skvalitnenie efektívneho fungovania :
OPATRENIA NA PODPORU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBY NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ predstavuje v súčasnosti pre nás najvýznamnejší nástroj podpory riadenia poľnohospodárstva. Najväčším problémom tejto politiky je nerovnosť podmienok medzi starými a novými členskými štátmi.

Napriek predvstupovým dohodám, Spoločná poľnohospodárska politika – čo je platná dohoda o pomeroch v poľnohospodárstve v EÚ - zachováva nerovnosť medzi členskými štátmi v priamych platbách a ich vyrovnanie odsúva až na rok 2028. Toto vážne deštruuje spoločný európsky trh.


Popri nerovnosti v dotáciách na produkciu existuje v EÚ aj nerovnosť v dotáciách na technológiu, a to taká, že krajiny s nižšími dotáciami na produkciu majú vyššie dotácie na technológiu. Toto zdanlivo spravodlivé riešenie len prehlbuje rozdiely z čias, keď z historických dôvodov vznikli podniky obhospodarujúce väčšie plochy pôdy.

Preto:

OPATRENIA NA PODPORU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Obecne v spoločnosti panuje názor, že ministerstvo pôdohospodárstva nemá žiadne účinné prostriedky na to, aby pomohlo našej prvovýrobe. Toto ministerstvo však rozdeľuje prevažne náhodným spôsobom rozsiahlu sumu peňazí z takzvaného druhého piliera, ktorá by mala smerovať na podporu vidieka. Podľa nás podporovať rozvoj pôdohospodárskych podnikov je tá najlepšia podpora, ktorú by vidiek mohol dostať. Preto:

Na rozdiel od iných politických síl chápeme, že slovenská pôda ostane slovenskou bez ohľadu na jej majiteľa. Veríme, že podnikatelia zo zahraničia, ktorí chcú na našu pôdu priniesť nové know how, sú prospešní nášmu hospodárstvu. A tiež veríme, že obchodovanie s pôdou sa nakoniec dostane do rúk ľudí, ktorí s ňou vedia naložiť čo najefektívnejšie.
Preto:

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI RIADENIA SEKTORA
V súčasnosti je vplyv Slovenska v európskych inštitúciách minimálny a väčšinou sa viaže iba na spoluúčasť na vyjednávania popri Českej republike, prípadne v širšej skupine vyjednávačov. Jazyková, ako aj odborná úroveň našich zástupcov, je slabá a nedostatočná pre obhajobu našich pozícií v Bruseli.

Naproti tomu na Slovensku v rámci rezortu pôdohospodárstva pôsobí priveľký aparát, ktorý nie je z hľadiska riadenia rezortu potrebný. Odborné činnosti, ktoré navrhujeme zachovať, plne postačujú na zabezpečenie činností v oblasti poľnohospodárstva. Ostatné odborné činnosti už zabezpečujú inštitúcie riadené ministerstvom a nie je potrebné k nim vytvárať zdvojený aparát v podobe oddelení či sekcií ministerstva (príkladom je Platobná agentúra, ktorá rieši niektoré platby paralelne s ministerstvom).

Na Slovensku taktiež pôsobí priveľa kontrolných organizácií, ktoré často vykonávajú rovnaké alebo obdobné činnosti napríklad v oblasti krmív, výživy, vinárstva, životného prostredia či geneticky modifikovaných organizmov, čo sťažuje podmienky podnikania a zvyšuje náklady štátu.

Počas tohto procesu sa zasadíme o zlúčenie všetkých orgánov kontroly hygieny a kvality potravín do jednej organizácie a to vrátane organizácií riadených inými ministerstvami (ako napr. časť Úradu regionálneho zdravotníctva, ktorá sa venuje hygiene výroby potravín, by mala byť absorbovaná centrálnym Potravinovým kontrolným úradom. Podobne je to s niektorými činnosťami odborov životného prostredia a pod.)

Na Slovensku existuje rozsiahla správa spoločných statkov organizovaná v Slovenskom pozemkovom fonde a v Štátnych lesoch. V oboch prípadoch sa jedná o miesta, ktoré sú zdrojom národnej korupcie a často generujú pre štát stratu namiesto zisku. Preto:

OPATRENIA NA PODPORU UMIESTŇOVANIA NAŠEJ PRODUKCIE NA NÁŠ TRH
Sústavou opatrení sa predchádzajúcim vládam podarilo redukovať potravinovú malovýrobu a slovenský maloobchod. Bez malých závodov na spracovanie potravín u nás nikdy nevzniknú nové stredné a väčšie podniky, a tak ich redukciu považujeme za zlyhanie predchádzajúcej správy štátu. Preto:

Maloobchod s potravinami predstavuje tepny prúdenia tovaru. Ak neumožníme vznikať malým regionálnym obchodíkom, budú nášmu „cievnemu systému“ chýbať vlásočnice, ktoré pumpujú na trh neobyčajné potraviny, špeciality alebo potraviny regionálne či sezónne. Bez toho bude naša spotreba potravín uniformná a fádna. Preto: