Denník SaS


Billboardy (všetky)

Školstvo

TÍMLÍDER 

brani.jpg

Branislav Grohling, životopis

11 rokov robím školenia na stredných odborných školách bez pomoci štátu. Dlhodobo sa snažím zlepšiť úroveň nášho školstva a pomôcť mladým ľuďom nájsť uplatnenie. Som poslanec NR SR za SaS a tímlídrom strany pre školstvo.

Slovenské školstvo potrebuje silnú víziu a strategické ciele. Školstvo totiž pripravuje žiakov a študentov nie na prítomnosť, ale na budúcnosť. Strana Sloboda a Solidarita presadzuje takú zmenu paradigmy v školstve, ktorá prinesie diverzitu obsahu a metód. Potrebujeme slobodnejšie vzdelávanie, v ktorom budú reflektované rôzne vzdelávacie potreby žiakov a študentov. Predkladáme víziu vzdelávacieho systému postavenom na slobode, pluralite a pripravenosti na nové potreby a trendy.

Predškolské výchova a vzdelávanie
Sloboda a solidarita pokladá za kľúčové, aby vzdelávacie a sociálne politiky vychádzali z faktu, potvrdeného modernou psychológiou, medicínou, ale aj ekonomikou, že prvé roky života dieťaťa sú zásadné pre ďalší život každého človeka, ale aj pre ekonomický rozvoj spoločnosti, ktorej je členom.

Okrem budovania základov pre rozvoj jednotlivca a jeho šťastný a spokojný život, poskytujú predškolské zariadenia aj opateru detí, odbremeňujú rodičov a umožňujú im pracovať a byť ekonomicky činnými. Je záujmom štátu, aby rodinám, kde obaja rodičia chcú pracovať, bol umožnený čo najplynulejší nástup detí do vzdelávacieho procesu.

Viac slobody v základnom a strednom školstve
Slovenské školstvo je stále preregulované a centrálne riadené. Je potrebné ponechať viac slobody samotným školám a zriaďovateľom, aby mohla existovať slobodná súťaž, v ktorej si rodičia a deti budú môcť voliť taký typ školy, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám.

Voľná súťaž zriaďovateľov
Štát má pristupovať k všetkým zriaďovateľom škôl rovnako. Nemusí nás zaujímať, kto školu zriaďuje, ale aké kvalitné vzdelávanie daná škola poskytuje. Potrebujeme vniesť do školstva viac slobody a voľnej súťaže medzi zriaďovateľmi škôl.

Viac slobody v riadení škôl
Škola je inštitúciou, ktorá si vyžaduje odborné riadenie. Riadiace kompetencie kandidáta na pozíciu riaditeľa má posudzovať najmä zriaďovateľ na základe svojich požiadaviek na smerovanie školy.

Existujú dlhoroční odborníci vo svojom odbore, ktorí sú podľa rodičov a žiakov uznávanými „pedagógmi“, ale nemajú podľa dnešných predpisov platný „papier“. Je dôležité, aby škola bola v spojení s ľuďmi z praxe, od častého pozývania hostí na hodiny po akúkoľvek inú formu ich zapojenia do vyučovania, aj v spolupráci s učiteľom.

Financovanie základného a stredného školstva
Dnešný systém financovania škôl a školských zariadení je neprehľadný, nespravodlivý a tým neefektívny. Rodičia a študenti necítia k týmto prostriedkom žiadny vzťah. Dôsledkom je občianska nevôľa k vyvolávaniu zmien v školstve, spoločenské zneváženie učiteľského stavu a najmä nekvalitne vzdelaní mladí ľudia.

Školstvo, ktoré hľadí do budúcnosti
V súčasnosti dominujúci systém frontálneho, direktívneho a na predmety členeného vyučovania je zastaraný a nereflektuje súčasné vedecké poznatky z neurovied, vývinovej psychológie a modernej pedagogiky. Rozdelenie žiakov do tried podľa veku je mechanický systém, keď sa potreba žiakov fungovať vo vekovo zmiešaných skupinách podriaďuje zastaranej organizácii školy. Extrémne škodlivé je nedostatočné prihliadanie na individuálne potreby žiaka. SaS preto bude presadzovať zmenu prístupu k vzdelávaniu s ohľadom na aktuálne vedecké poznatky a skúsenosti.

Ľudské zdroje vo vzdelávaní, príprava pedagógov
Na pedagogických fakultách je potrebné od prípravy „predmetárov“ prejsť k rozvoju pedagogických zručností. Zasadíme sa za koncepčnú zmenu vo vzdelávaní učiteľov, kde bude oveľa väčší dôraz kladený na vzdelanie učiteľov v porozumení toho, ako sa deti učia, ako funguje ľudský organizmus, najmä mozog, ako funguje prežívanie človeka a mimoriadne dôležitým bude, aby učitelia boli empatické a zrelé osobnosti.

Optimalizácia školskej správy
Sloboda a Solidarita chce zastaviť plytvanie finančnými prostriedkami na priamo riadené inštitúcie Ministerstva školstva SR. Po nezávislom audite ich činnosti je potrebné niektoré organizácie zrušiť, prípadne výrazne zredukovať počet ich zamestnancov a zefektívniť ich fungovanie.

Experimentálne overovanie má slúžiť na to, aby štát v prostredí jednej školy alebo viacerých škôl overoval nové metódy a postupy výučby. V každom takom prípade sú stanovené kritériá, ktorých dosiahnutie je overované. Dnes existujú školy, ktoré tieto kritériá dosiahli, napriek tomu dôsledkom svojvôle ministerstva nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení.

Odborné vzdelávanie
Odvetvia a ich technológie sa menia rýchlejšie, ako školy dokážu reagovať. Bez kontaktu s praxou a novými trendmi v konkrétnom odvetví sa absolventi odborných škôl budú len ťažko zamestnávať. Naopak, dobré fungujúce odborné vzdelanie napojené na prax môže byť zárukou zisku zamestnania. Snaha o zavedenie duálneho vzdelávania zlyháva na prílišnom štátnom riadení a byrokracii. Už pred zavedením duálneho vzdelávania existovali mnohé firmy a školy, ktoré intenzívne spolupracovali. Štát by mal vytvoriť také podmienky, ktoré zvýšia motiváciu škôl a firiem slobodne do takýchto spoluprác vstupovať.

Práca s mládežou
Na Slovensku existuje silný občiansky sektor v podobe mládežníckych organizácií, ktoré sa starajú o zmysluplné trávenie voľného času mládeže a prispievajú k výchove uvedomelého občana. Štátne inštitúcie by sa nemali snažiť nahrádzať občiansky sektor, naopak by mu mali poskytnúť slobodu a dostatočnú podporu.

Vysoké školy
Hlavným problémom vysokého školstva na Slovensku je nízka kvalita vysokých škôl a univerzít. Následná neschopnosť konkurovať zahraničným univerzitám spôsobuje odliv mozgov. Je potrebné zastaviť úpadok kvality vysokého školstva a podporiť tlak zo strany študentov na kvalitu a dodržiavanie akademických štandardov.

Veda a výskum
V súčasnosti vzhľadom na vysokú nezamestnanosť je prioritou pre Slovensko vytvorenie pracovných miest. Vzhľadom na konkurenciu lacnej pracovnej sily z iných krajín bude toto čoraz náročnejšie a budeme za to platiť čoraz vyššiu daň. Daň v podobe nižších miezd, stimulov pre investorov a neistote o pracovné miesta pri každej turbulencii na finančných trhoch. Z dlhodobého hľadiska je takáto cesta ťažko udržateľná. Odpoveďou je vytvorenie podmienok pre investície do vedy, výskumu a budovanie ekonomiky postavenej na odborníkoch.