Kvalitné školstvo

Kvalitné školstvo

Stav školstva, úroveň vedomostí detí, klesajúce výsledky žiakov v medzinárodných porovnaniach, uplatnenie absolventov na trhu práce, ich ďalšie vzdelávanie, ako aj postavenie učiteľov v spoločnosti a ich ohodnotenie dokazujú, že v tejto oblasti je na Sloven‐ sku potrebné urobiť systémové zmeny.
V tomto dokumente predstavujeme základný súbor zmien, ktoré považujeme za nevyhnutné uskutočniť v rezorte školstva. Navrho‐ vané opatrenia nadväzujú aj na viaceré vypracované vízie pre ob‐ lasť vzdelávania a pretavujú ich z podoby vizionárskych východísk do konkrétnych a realizovateľných zmien. Navrhované zmeny stoja na 3 základných princípoch:

1. VÄČŠIA SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ PRE ŠKOLY

2. KVALITNEJŠÍ SYSTÉM VZDELÁVANIA

3. EFEKTÍVNE FUNGUJÚCI REZORT

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory, prípadne si ho pozrieť online na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/25441453291342597/show

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá