Denník SaS


Billboardy (všetky)

Sociálne veci a sociálne vylúčené spoločenstvá

 TÍMLÍDER

LN.jpgLucia Nicholsonová

Poslankyňa NR SR, podpredsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, bývalá štátna tajomníčka. Venuje sa predovšetkým oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, teda rómskych osád, ale aj sociálnej politike ako takej, najmä podpore rodín a oblasti sociálnych služieb a služieb v zamestnanosti. V minulosti pracovala ako reportérka a dokumentaristka. Žila v Kanade a v Kostarike. Má dve deti. Hovorí plynule po anglicky.

SOCIÁLNA POLITIKA A SOCIÁLNE VYLÚČENÉ SPOLOČENSTVÁ

HMOTNÁ NÚDZA
Hmotná núdza je jeden nefunkčný model odrádzajúci pracovať aj tých, ktorí by pracovať chceli. Starostovia obcí otvorene upozorňujú na to, že ak aj jeden z rodiny poberateľov dávky v hmotnej núdzi dostane možnosť pracovať, odmietne to s tým, že rodina by prišla o peniaze. Toto treba zmeniť. Tvrdíme, že štát má ľuďom v hmotnej núdzi garantovať len úplné minimum – teplé jedlo cez vývarovne, ale zároveň im musí umožniť zmysluplnou aktivitou získať primeranú odmenu. Do systému hmotnej núdze musíme zaviesť prvok zásluhovosti, čím viac je človek na dávkach aktívny, tým viac peňazí od štátu dostane.

PODPORA RODÍN
Najdôležitejším stavebným prvkom spoločnosti je rodina. Podpora rodiny preto patrí medzi priority nášho programu. Čiastkové úpravy materských a rodičovských dávok, prídavkov na deti a pod. sa ukazujú ako málo účinné. Preto treba urobiť systémovú zmenu v oblasti rodinnej politiky. Podporujeme myšlienku, aby mohli rodičia pri deťoch v rannom detstve zotrvať čo najdlhšie, zároveň si uvedomujeme komplikovanú situáciu slobodných rodičov/matiek. Systémovou zmenou, ktorá zásadným spôsobom zmení situáciu v rodinách, je presadenie odvodového bonusu (viac v Agende 2020).

Množstvo jednorazových príspevkov v rámci sociálnych dávok sa ukazuje ako neefektívne plytvanie peniazmi. Niektoré dokonca podporujú vznik negatívnych vedľajších efektov, ako napríklad tzv. kočíkovné. Príspevok pri narodení dieťaťa spolu (spolu 829,86 eur) spôsobil, že ročne má dieťa viac ako tisíc matiek, ktoré sú samy deťmi. Riešia tak sociálnu situáciu svoju a svojich rodín. Tento trend má stúpajúcu tendenciu.

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Štát svojimi doterajšími politikami nedosiahol integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Zostávajú na periférii spoločnosti a patria všeobecne do skupiny chudobou najohrozenejšej populácie. Namiesto ocenenia aktivít ľudí s postihnutím ich štát trestá radikálnym znižovaním náhrady príjmu (invalidného dôchodku). Cieľom nami navrhovaných zmien je udržanie štandardných životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím. Ide najmä o generálne odstránenie bariér, vytvorenie rovnosti prístupu osobám so zdravotným postihnutím k tovarom, službám, vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, zamestnanosti a sociálnym službám.

SOCIÁLNE SLUŽBY
Pre zlepšenie sociálnych služieb na Slovensku navrhujeme zreformovať túto oblasť cez zrovnoprávnenie verejných a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb. Rovnako doň zavedieme princíp slobodnej voľby sociálnej služby pre klienta. Budeme podporovať kvalitné sociálne služby v zariadeniach, terénnu opatrovateľskú službu, komunitné opatrovateľské služby namiesto tých inštitúcií, ktoré nespĺňajú podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb. Naštartujeme verejnú diskusiu o zodpovednosti každého z nás za dlhodobú starostlivosť.

OCHRANA DETÍ
Autor: Natália Blahová


V nasledujúcom období sa zameriame aj na rodiny, ktoré vo svojich funkciách zlyhávajú. Negatívne dôsledky zlyhaní sa odrážajú nielen na osobnom živote ich členov, obzvlášť detí, ale i na chode celej spoločnosti. Sanácia rodín v kríze je záchranou krehkých vzťahov v rodine a obnovením jej poslania. Primárnym cieľom sanácie rodiny je predchádzať alebo eliminovať príčiny ohrozenia dieťaťa a poskytnúť rodičom aj dieťaťu pomoc a podporu k zachovaniu rodiny ako celku.

Od rýchlosti konania štátnych orgánov je často závislá bezpečnosť dieťaťa, dodržiavanie jeho práv, stabilita rodiny, osvojenie opusteného dieťaťa či hľadanie jeho príbuzných.

Sociálne vylúčené spoločenstvá (SVS)
Riešenie tzv. rómskej otázky neexistuje. Pretože neexistuje nič také, ako rómska otázka. Štát nemusí riešiť zhruba 200 000 Rómov, ktorí sú integrovaní, žijú rozptýlene medzi nami a nepredstavujú žiadny problém. Prejavy otvoreného rasizmu voči nim treba postihovať v medziach antidiskriminačných zákonov a v medziach trestného zákona, ale táto legislatíva si nevyžaduje zmeny. Treba len dbať na jej vykonateľnosť a vymožiteľnosť. Celkom opačná situácia je v rómskych osadách. Vláda sociálnych demokratov v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev neurobila nič. Situácia v osadách sa zhoršuje, naďalej produkujeme obrovskú armáda ľudí nepoužiteľných na trhu práce. Osady sú liahňou nevzdelaných až negramotných ľudí bez akejkoľvek kvalifikácie, ktorá by im umožnila postarať sa o seba a svoju rodinu. Od narodenia až po smrť sú odkázaní na pomoc štátu. Obrovské peniaze z rozpočtu a zo štrukturálnych fondov míňame na nezmyselné projekty alebo na také, ktoré sú neudržateľné. Zatiaľ čo sa míňajú peniaze zo štátneho rozpočtu aj z fondov EÚ na nezmyselné projekty, situácia sociálne vylúčených spoločenstiev sa zhoršuje. Musíme naštartovať dve základné veci: Deťom musíme dať vzdelanie a dospelým prácu.
Základná zmena v prístupe
Na Slovensku prežíva rezortizmus, ktorý neumožňuje komplexne naštartovať politiky v oblasti SVS. Ide o nadrezortný problém, ktorý nemá riešenie na jednom ministerskom stole. Je dôležité vytvoriť špeciálny zákon o SVS, v ktorom budú zhrnuté základné nástroje z každej oblasti využívajúc reštriktívne, ale aj motivačné prvky. Legislatívny zámer zákona o SVS sa nám podarilo vytvoriť za Radičovej vlády, treba dotiahnuť samotné prijatie zákona.

Vzdelanie
Najdôležitejšou zmenou v oblasti SVS je vzdelanie. V rómskych osadách nemá asi 50 % obyvateľov dokončené ani základné vzdelanie, deti vzdelávame na špeciálnych školách, v ktorých sa často nenaučia ani čítať, ani písať a v 16-tich rokoch mieria zo 6. ročníka rovno na úrad práce. Ak si neuvedomíme, aké dôležité je vzdelať deti zo SVS, o pár rokov skolabuje náš dôchodkový systém, lebo na dôchodcov nebude mať kto pracovať. Základom sú škôlky, lebo sa ukazuje, že vzdelávanie detí zo SVS len od nástupu do základných škôl zlyháva. Dôkazom je analýza Svetovej banky, podľa ktorej existuje jasná korelácia medzi deťmi zo SVS, ktoré navštevovali materskú školu, a medzi tými, ktoré sú schopné dokončiť základné až stredné vzdelanie.

Zamestnanosť SVS
V rámci riešenia zamestnanosti je nevyhnutné dosiahnuť to, aby sme cez prísnejší, ale zároveň motivačnejší sociálny systém oddelili tých, ktorí chcú pracovať a postarať sa sami o seba od tých, ktorým vyhovuje závislosť na štáte. Ľuďom sa musí oplatiť pracovať. To docielime tak, že štát bude garantovať len absolútne minimum potrebné na prežitie pre tých, ktorí odmietnu byť aktívni a v plnej miere sa postará len o tých, ktorí naozaj z objektívnych príčin sú (napr. matky na materskej) a zostanú odkázaní na jeho pomoc (invalidi). Voči neplnoletým je nutné presadzovať také opatrenia, ktoré majú za cieľ udržať ich viac na školách, ako na úradoch práce.

Hospodárenie s peniazmi od štátu a bývanie
V SVS je bežné, že rodina nevie hospodáriť s peniazmi, ktoré dostane na dávkach od štátu. A to v dôsledku rozmáhajúcich sa neduhov, ako gamblerstvo, zadlžovanie sa, úžera. Efektívnym riešením je systém e-pay kariet, ktorý ráta s vytvorením účtu pre poberateľov sociálnych dávok s tým, že za tovary a služby bude možné platiť bezhotovostne. Obmedzenie prístupu k hotovosti umožní bojovať proti gamblerstvu a úžere, a postupné uvoľňovanie peňazí z dávok rozrátaných na jednotlivé dni umožní rodinám lepšie hospodáriť a neminúť dávky prirýchlo. Zároveň nebude dochádzať k prehlbovaniu zadlžovania a neplatenia a e-pay karty umožnia ľuďom zo SVS získať mikropôžičky na riešenie vlastného bývania.

Zdravie a sociálno-právna ochrana detí