Denník SaS


Billboardy (všetky)

Štátna byrokracia

TÍMLÍDER

Michal Uherčík.jpgJozef Rajtár, životopis

Študoval manažment na britskej Open University, kórejský jazyk na Wonkwang University v juhokórejskom Iksane a takisto manažment na Cambridge International College v austrálskom Perthe. Pracoval v rade renomovaných firiem pôsobiacich v automobilovom a elektrotechnickom priemysle na Slovensku a vyskúšal si aj rolu učiteľa angličtiny v Číne. Od roku 2006 do konca roka 2014 pôsobil v bankovom sektore, spočiatku vo VÚB a. s. a neskôr v Unicredit Banke – najprv na Slovensku a postupne vo Viedni a Hong Kongu. Zaoberal sa financovaním väčšinou veľkých priemyselných firiem vytvárajúcich početné pracovné miesta. Posledný rok rozvíja vlastné podnikanie v oblasti softvéru a sprostredkovania obchodu a služieb. Je zakladajúcim členom SaS a tímlídrom pre štíhly štát.

Štátna byrokracia
Oslobodíme občanov od šikanovania úradmi

Zmena organizácie štátnej správy

Zoštíhlenie a zefektívnenie štátnej správy

Zníženie byrokracie

Zastavenie šikanovania pokutami

Zjednodušenie stavebného konania

 

 

[75] Platy: v súčasnosti sa pre stálu službu v štátnej správe rozlišuje 9 platových kategórií, ktoré nepatrične ohraničujú možnosti príjmu a odmien na základe individuálneho výkonu a prínosu. Navrhujeme postupne tieto platové triedy zrušiť a nahradiť ich celkovým rozpočtom na platy a odmeny pre danú organizáciu, v rámci ktorého manažment určí platy zohľadňujúc výkon zamestnanca, ako je to v súkromnej sfére. Štátna správa ďalej určuje kvalifikačné požiadavky na rôzny typ tried a pozícií zastaraným spôsobom. Dôležité je mať napr. vysokoškolské vzdelanie akéhokoľvek smeru, na určitú pozíciu napr. na ministerstve financií sa tak môže kvalifikovať vysokoškolsky vzdelaný veterinár, ale nie človek s kvalitným vzdelaním, ale iného typu, napr. rôznych certifikátov/diplomov z financií a manažmentu, ktoré však nie sú kvalifikované ako „ukončené vysokoškolské vzdelanie“. Navyše, do „platových stupňov“ je zamestnanec zaraďovaný podľa rokov odpracovaných v štátnej službe alebo rokov odbornej praxe, pričom opäť počet odpracovaných rokov nezohľadňuje prínos a kvalitu práce zamestnanca. Ak sa niekto poneviera v štátnej správe dostatočne dlho, nemal by to byť predpoklad na vyšší plat ako pri výkonnejšom zamestnancovi, ktorý pracoval kratšie. Tieto všetky kritériá sú z doby komunizmu, resp. ešte prežitky z Rakúsko-Uhorska, ktoré v dnešnom svete neobstoja.

[76] Kde je to aplikovateľné, prechod na projektové riešenia odbúraním rigidnej štruktúry úradov a to tak, aby zamestnanci mohli pracovať na projektoch bez ohraničenia svojej sekcie (prvé by zmenou malo prejsť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je administratívnym ministerstvom).

[77] UX design (user experience) znamená mieru reálnej použiteľnosti webu. Zavedieme minimálne štandardy pre zjednotenie webových stránok samospráv, s cieľom sprehľadniť dostupnosť povinne zverejňovaných dokumentov a údajov na elektronickej úradnej tabuli.

[78] V princípe podporujeme reformu ESO, t. j. systematickú redukciu rozpočtových organizácií štátnej správy – podľa plánov vlády Roberta Fica z 916 na 58.

Vláda však tají súčasný stav tejto reformy, preto nie je možné vyhodnotiť jej reálnu úspešnosť. V súčasnosti prebieha z našej strany snaha o interpeláciu ministra zodpovedného za reformu – Roberta Kaliňáka. V prípade, že dostaneme presnú odpoveď, vyhodnotíme daný stav a navrhneme ďalšie vylepšenia podľa nasledujúceho princípu:

Úrady treba v prípade ich nadbytočnosti zrušiť bez náhrady. Ak činnosť musí zostať zachovaná, budeme presadzovať zlúčenie s príbuznými organizáciami, a to v prípadoch, keď môžeme docieliť úspory zo synergií.

[79] Tieto merania, porovnávania a zverejňovanie zavedieme do všetkých oblastí (školstva, zdravotníctva, prokuratúry, súdnictva, atď. ). Kľúčovými ukazovateľmi sú napríklad platy absolventov stredných škôl, počet pooperačných infekcií v nemocniciach, výška uspokojenia pohľadávok veriteľov v procese reštrukturalizácie, atď. ). Následne obmedzíme štátnu finančnú podporu napríklad neefektívnych vysokých a stredných škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, atď.

[80] Ak orgán štátnej správy nedodrží zákonom stanovenú lehotu (vydanie potvrdení, povolení, certifikátov), zaplatí za to dotknutej osobe (či už fyzickej alebo právnickej) rovnakú pokutu, akú platia za nedodržanie lehôt občania a právnické osoby. Tieto pokuty budú zosobnené zodpovednému úradníkovi.

[81] Platí len v prípade občanov SR.

[82] Predĺžime intervaly kontrol STK a EK - z dnešnej povinnosti kontroly do 4 rokov od prvej evidencie vozidla a následnej kontroly každé 2 roky. Intervaly STK stanovuje ust. § 47 zákona č. 578/2006 Z.z. - vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Intervaly EK stanovuje ust. § 2 b vyhlášky MDPT SR č. 265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky MDPT SR č. 307/1999 a vyhlášky MDPT SR č. 21/2002 Z.z.

[83] Technický stav nebrzdených vozíkov je možné kontrolovať pri priebežných kontrolách policajných hliadok v teréne, nakoľko tieto nemajú ani len brzdy, ich kontrola si nevyžaduje testovanie v špecializovaných zariadeniach.

[84] Podľa zákona č. 142/2000 Z.z.

[85] Pokutovať bude možné až od ôsmeho dňa, pričom ale v ôsmy deň bude pokuta za osem dní, nie za jeden.

[86] Vybrané pokuty budú použité na zníženie verejného dlhu.

[87] Výšku pokuty môže ovplyvňovať len samotné pochybenie, výška spôsobenej škody, atď., nie subjekt, ktorý pochybil. Inými slovami - nesmie byť rozdielna výška pokuty za to isté pochybenie pre podnikateľa a pre bežného občana.

[88] Podľa ust. § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/2006 Z.z. Takisto prehodnotíme zákon, aby napr. boli akceptované inštrukcie pre vodiča kamiónu poslané elektronickou formou.

[89] Podľa novely zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

[90] Od 1. apríla 2009 ukladá zákon povinnosť fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám umiestniť v priestoroch, kde je zákaz fajčenia, na viditeľnom mieste trvalý oznam s informáciou, kde a na ktoré kontrolné orgány sa môžu sťažovatelia obrátiť, ak dochádza k porušovaniu zákona o ochrane nefajčiarov. Kontrolné orgány, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania zákona, sú uvedené v ust. § 9 až § 11 zákona o ochrane nefajčiarov.

Kontrolné orgány :

•  Železničná polícia

•  Slovenská obchodná inšpekcia

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva

•  Požiarny zbor SR

[91] Napr. pre daňový úrad to dosiahneme úpravou zákona č. 563/2009 Z.z. , ust. § 157 - úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie.

[92] V zmysle vízie MV SR: „MV SR pracuje s víziou, že občan navštívi klientske pracovisko úradu iba raz, keď jednoduché podanie vybaví obratom a pri zložitejšej agende bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko potrebné pre občana. Cieľom je, aby občanovi stačilo jedno podanie voči orgánom štátnej správy a klientske centrá budú zodpovedné za zabezpečenie komunikácie s relevantnými úradmi a doručenie finálneho produktu (vo forme dokladu či vydaného rozhodnutia) alebo služby (vo forme informácií či inštrukcií) pre občana“.

[93] Opatrenie vylúči dodatočné požiadavky a zbytočné prieťahy hlavne pri procese kolaudácie stavby.