Denník SaS


Billboardy (všetky)

Súdnictvo a spravodlivosť

TÍMLÍDER

AB.jpgAlojz Baránik, životopis

je advokát s praxou v oblasti zmlúv v prostredí informačných technológií a finančných inštitúcií. Jeho doménou sú zložité zmluvy v anglickom jazyku. Jeho advokátska kancelária sa tiež venuje zastupovaniu v sporoch a ochranu práv jednotlivcov.  Angažuje sa v boji proti porušovaniu práv slabšieho a často zastupuje bez nároku na odmenu. Pred vstupom do advokácie pracoval ako vedúci právnik a člen manažmentu stredoeurópskeho regiónu veľkej nadnárodnej americkej spoločnosti. Právnické vzdelanie ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave.

SÚDNICTVO A SPRAVODLIVOSŤ

Význam vymožiteľnosti práva
SaS chápe vymožiteľnosť práva ako nevyhnutnú podmienku ekonomického a hodnotového rozvoja spoločnosti. Inými slovami, SaS vidí spravodlivosť v súdnej sieni nielen ako zrkadlo, ale aj ako determinant spravodlivosti celej našej spoločnosti a kvality života každého jednotlivca. SaS ako strana, ktorej program je založený na ochrane základných práv a slobôd každého člena našej spoločnosti, má preto prvoradý záujem na tom, aby inštitúcie práva pracovali v prospech slušných ľudí.

Ak SaS bude participovať na výkonnej moci, je pripravená urobiť všetky dostupné kroky potrebné na to, aby sa stav výkonu spravodlivosti čo najrýchlejšie dostal na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Na to bude primerane využívať pozitívne iniciatívy predchádzajúcich vlád, ako aj poznatky a opatrenia z fungovania justície u nás a v etablovaných demokraciách v Európe a inde vo svete.
Príčiny zlej vymožiteľnosti práva
Tento program vychádza z poznania, že

Z uvedeného plynie, že riešenie stavu bezprávia v oblasti súdov a prokuratúry na Slovensku je možné dosiahnuť len vplyvom takej politickej sily, ktorá nie je riadená osobami s protispoločenskými záujmami, ktoré majú potrebu ochrániť trestnú aktivitu z minulosti alebo realizovať ochranu protiprávnych záujmov v budúcnosti. Pre SaS je prostriedkom reformy súdnictva a prokuratúry dôsledné a rýchle uplatnenie zákonných oprávnení výkonnej moci, s jednoznačným vyvodením zodpovednosti. SaS bude preto usilovať o to, aby

Pritom opatrenia v tejto oblasti musia odrážať skutočnosť, že tí, ktorí majú záujem na tom, aby súdnictvo nefungovalo v prospech bežného občana, ale v prospech „vyvolených“, sú pripravení aktívne odporovať snahám o realizáciu takých zmien dokiaľ sú v pozíciách moci. V dôsledku toho budeme tiež presadzovať

Otvorenosť právnických povolaní a právnické vzdelávanie
SaS bude presadzovať u všetkých právnických povolaní zásadu, že splnenie odborných podmienok pre jedno z nich musí prakticky umožňovať splnenie takých podmienok pre každé iné z nich tak, aby sa narušila klanová a uzavretá mentalita v jednotlivých právnických povolaniach.

SaS bude ďalej v oblasti súdov a prokuratúry presadzovať zrušenie ustanovení, podľa ktorých je prístup k funkciám v súdnictve a na prokuratúre podmienený tým, že uchádzač už je sudcom alebo prokurátorom (čakateľom na tieto funkcie), namiesto posudzovania výhradne toho, či daný kandidát spĺňa objektívne odborné a osobnostné predpoklady.

SaS je presvedčená, že navrhované zmeny v stave právneho štátu povedú k významne zvýšenému dopytu po kvalitných právnikoch vo všetkých právnických povolaniach. Súčasťou takých zmien však musí byť i zmena systému právnického vzdelávania tak, aby absolventi právnických škôl boli odborne a morálne pripravovaní na výkon právnického povolania.

Legislatíva a vzťahy k Českej republike
SaS bude usilovať o modernizáciu základných kódexov a právneho systému ako celku. Zmena trestného poriadku musí byť pritom takého rázu, ktorý zabezpečí zmenu terajšej mentality. Dnes v nej prevažuje formálnosť, duplicita úkonov a systém, kde pod zámienkou ochrany práv páchateľa polícia, prokuratúra, súdy a advokáti vytvárajú prostredie faktickej beztrestnosti a bránia tak realizácii celospoločenského záujmu na trestaní kriminality.

Zo zjavných historických, kultúrnych a jazykových dôvodov, Česká republika dlhodobo predstavuje pre Slovensko zrkadlo, vzor a inšpiráciu tvorby a uplatňovania práva. Od 1. januára 2014 sa základné kódexy občianskeho práva Českej republiky významne rozchádzajú so slovenským platným právom 117. Uvedené veľmi závažné legislatívne zmeny bezprecedentne zvyšujú náročnosť na výkon súdnictva na Slovensku 118 a musia byť reflektované pri tvorbe našich zákonov, tiež v súlade s už dosiaľ vykonanými legislatívnymi prácami tak, aby i naďalej sa mohlo čerpať inšpiráciu a oporu z českej právnej, ale aj legislatívnej praxe.
Súdnictvo a iné zložky štátnej moci
SaS rešpektuje, že Súdna rada je rozhodujúcim orgánom pre oblasť súdnictva. Preto sa SaS bude usilovať o také právne zmeny, ktoré výrazne lepšie zabezpečia čo najvyššie odborné a morálne kvality členov Súdnej rady, a to aj presadzovaním takého spôsobu ich voľby Národnou radou SR, ktorý bude odrážať nielen väčšinový názor vládnucej politickej strany, ale aj názor poslancov opozičných strán 119 . SaS bude presadzovať, aby členov Súdnej rady volili len priamo ľudom volené orgány, a to tak, že NR SR volí šiestich a prezident SR troch členov Súdnej rady a to po hĺbkovej analýze rozhodovacej a inej verejnej činnosti kandidátov na túto funkciu. SaS považuje Súdnu radu za logický orgán na výkon disciplinárnej právomoci nad sudcami.

SaS bude dôsledne presadzovať využívanie všetkých právne dostupných prostriedkov na to, aby osoby, ktoré také zákonom stanovené kritériá na sudcu nespĺňajú, neboli prijímané za sudcov, neboli ako sudcovia schvaľované na služobný postup ani zmenu súdu, na ktorom pôsobia, a poprípade sudcami prestali byť. V záujme toho zabezpečíme, že okrem terajších požiadaviek, budú kritériá na výkon povolania sudcu zahŕňať aj nasledujúce požiadavky, ktoré budú musieť spĺňať už samotní kandidáti na funkciu sudcu. Ich splnenie bude nevyhnutné preukazovať už vo výberovom konaní, na ktorom sa budú smieť zúčastniť všetky osoby spĺňajúce predpísané kritériá. V súlade s uvedeným budeme usilovať o reálne zabezpečenie toho, že okrem už existujúcich požiadaviek,

V súlade s bežnou praxou v etablovaných demokraciách budeme presadzovať:

Vzhľadom na skutočnosť, že najmä sudcovia vyšších súdov majú dlhodobo chránené postavenie bez nutnosti preukázania tomu zodpovedajúcich morálnych kvalít, sú širokou verejnosťou vnímaní extrémne negatívne. Preto:

Pre zefektívnenie organizácie súdov a ich činnosti budeme presadzovať:

Pre zefektívnenie a transparentnosť súdnych konaní:

Prokuratúra
Súčasné postavenie prokuratúry, ako nekontrolovaného a prakticky nekontrolovateľného, nikomu nezodpovedajúceho orgánu, postaveného na sovietskom modeli  130, je, najmä v spojení s nízkym morálnym a osobnostným profilom veľkej časti prokurátorov vo vedúcich funkciách 131, neudržateľný. SaS bude:

Advokáti
V predpisoch o advokácii budeme presadzovať také zmeny, ktoré reálne zabezpečia povinnosť každého advokáta v prvom rade konať v súlade s právom a až v druhom rade v záujme svojho klienta a svojom vlastnom. SaS bude tiež usilovať o zmenu stavu, keď výkon advokátskeho povolania je viazaný na členstvo v uzavierajúcej sa organizácii ovládanej osobami, ktoré sa nezasadzujú o zlepšenie vymožiteľnosti práva alebo sa správajú korupčne. SaS bude presadzovať také legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia podstatne voľnejší prístup k právnemu zastúpeniu. SaS bude presadzovať zrušenie právnej úpravy, ktorou sa doba trvania koncipientskej praxe predĺžila na z 3 na 5 rokov.
Notári
V záujme zrýchlenia činnosti súdov budeme presadzovať rozšírenie právomocí notárov v oblastiach, kde títo tradične rozhodovali a kde nie je potrebné, aby o veciach rozhodoval súd. Na druhej strane musia notári podliehať reálnej disciplinárnej právomoci tak ako iné osoby vykonávajúce právnu činnosť v zastúpení štátu.
Ústavný súd SR
SaS bude presadzovať opatrenia na rýchle, transparentné a efektívne konanie pred všetkými súdmi a to platí tým viac o fungovaní Ústavného súdu SR. Preto budeme presadzovať zmeny, v dôsledku ktorých:

Väzenstvo
Presadíme opatrenia na lepšiu diferenciáciu medzi odsúdenými, ktorí sú spoločensky nebezpeční/ťažko reformovateľní a tými, ktorí potrebujú pomoc tak, aby sa mohli lepšie uplatniť v spoločnosti. Primárnym cieľom trestov musí byť dosiahnutie stavu, že odsúdený sa bude schopný lepšie zaradiť do väčšinovej spoločnosti tak, že bude motivovaný k tomu, aby počas trestu zvyšoval svoju kvalifikáciu a tým i uplatniteľnosť v spoločnosti. K tomu budeme presadzovať vytváranie podmienok na reálne zvyšovanie kvalifikácie väzňov.

[117] Nadobudnutie účinnosti Nového občianskeho zákonníka, zák. 89/2012 Sb., a súvisiacich právnych predpisov.

[118] Podľa niektorých odhadov až polovica všetkých rozsudkov vyšších súdov alebo aspoň stanovísk strán súdneho sporu sa odvoláva na judikatúru súdov Českej republiky.

[119] Napríklad prostredníctvom pravidla, že poslanci vládnucich strán volia spoločne väčšinu členov Súdnej rady a poslanci opozičných strán spoločne volia menšinu jej členov alebo že pri voľbe viacerých kandidátov bude mať každý poslanec NR SR len jeden hlas.

[120] §11 Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol členom Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Slovenska, politických strán združených v Národnom fronte alebo funkcionárom organizácií združených v Národnom fronte, ani kto nebol príslušníkom ani zamestnancom bezpečnostných orgánov štátu [§ 2 písm. g) a h)], príslušníkom Ľudových milícií ani osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej zložky [§ 2 písm. i)]. Tým nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia podľa osobitného predpisu.

[121] Napríklad lehota na poverenie exekútora súdom.

[122] V slovenskej súdnej praxi sú extrémne ojedinelé prípady, keď sudcovi bola odobratá vec na základe len námietky zaujatosti niektorej zo strán sporu, a to bez ohľadu na to, aké dôvodné také námietky boli.

[123] Uplatníme zásadu, že ten, kto disciplinárne nestíha vtedy, keď má k tomu povinnosť, bude sám disciplinárne stíhaný.

[124] Typický príklad: nepredloženie sudcov na vymenovanie prezidentovi v rozpore so zákonom.

[125] Tu aj inde je možné predpokladať, že úprava bude vyžadovať zmenu Ústavy SR.

[126] V súlade s tým tiež zrušíme napríklad pravidlo a postupy, v dôsledku ktorých takmer všetky veci v oblasti verejného obstarávania sú pridelené tomu istému – jedinému – sudcovi Okresného súdu v Malackách.

[127] Napríklad lehota na poverenie exekútora súdom.

[128] Viď napríklad trvalé publikovanie komentárov predsedu Mestského súdu v Prahe k vlastným rozhodnutiam na renomovanom právnickom webovom sídle. 

[129] Napríklad zrušenie 6% poplatku z hodnoty nehnuteľnosti v konaniach o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorý dosahuje čiastky niekoľko tisíc eur bez toho, aby také konanie bolo pre súd náročnejšie ako napríklad konanie o určenie vlastníckeho práva k tej istej nehnuteľnosti, kde je poplatok do 100 eur; prehodnotenie sadzieb poplatkov za súdne konania súvisiace s verejným obstarávaním.

[130] Opustenom napr. v Českej republike v roku 1993.

[131] Viď napr. disciplinárne konanie proti bývalému gen. prokurátorovi, žaloby námestníka gen. prokurátora, ktorých účelom je umlčať zverejnenie informácií o jeho neprijateľnom chovaní a pod.

[132] SaS identifikovala, uviedla Ústavnoprávnemu výboru NR SR a navrhla Národnej rade SR na zvolenie za generálneho prokurátora Prof. JUDr. J. Čentéša, ktorý však v rozpore s Ústavou nebol vymenovaný prezidentom I. Gašparovičom .

[133] Uhorský Zákon XXXIII z r. 1886.