Denník SaS


Billboardy (všetky)

Transparentnosť a boj proti korupci

TÍMLÍDER

LG.jpg Mgr. Ľubomír Galko, životopis

Vyštudoval teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval najprv ako programátor a neskôr ako programátor-analytik. Potom podnikal v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a tvorbe softvérových aplikácií. Neskôr zastával manažérske pozície vo viacerých medzinárodných aj slovenských spoločnostiach pôsobiacich v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Vo vláde Ivety Radičovej bol ministrom obrany SR. Skúsenosti z transparentnosti v privátnom sektore zúročil aj na rezorte obrany, v minulosti známom neefektívnym obstarávaním a riadením, na ktorom zaviedol a nastavil čisté finančné toky a manažérske riadenie. Od roku 2011 je poslancom Národnej rady SR, členom Výboru pre obranu a bezpečnosť a členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Okrem problematiky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti sa venuje aj oblasti transparentnosti a boju proti korupcii. Je podpredsedom strany a poslancom NR SR.

Transparentnosť a boj proti korupcii
Zastavíme plytvanie, kradnutie a zneužívanie moci

Kapitola bola vypracovaná po konzultácii s Transparency International Slovensko
Podnikateľské subjekty, verejné obstarávanie 
 • rozšírime zákaz podnikania osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti 94 
 • zavedieme zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania (register diskvalifikácií) 
 • zamedzíme účasti na verejnom obstarávaní osobám, ktoré spáchali úmyselný trestný čin  95
 • zavedieme zverejňovanie vlastníckych štruktúr právnických osôb, ktoré vstupujú do obchodného vzťahu so subjektmi verejnej správy, tzv. konečných užívateľov výhod vrátane súvisiacich finančných tokov  96 
 • zakážeme utajovanie zmlúv a ich častí na základe obchodného tajomstva pri verejnom obstarávaní 97 
 • uľahčíme vyhľadávanie v registri zmlúv 98 
 • stransparentníme verejnú databázu obstarávaní 99  
 • zavedieme pre všetky subjekty verejnej správy zverejňovanie kumulatívneho finančného čerpania zo zmlúv a rámcových dohôd, uzavretých na základe výsledku verejného obstarávania 100  
 • zavedieme zverejňovanie analýzy predpokladanej návratnosti pred každou investíciou realizovanou z verejných zdrojov so sumou nad 10 miliónov eur, pričom táto bude rešpektovať princípy Total Cost of Ownership (TCO) a jej výsledky sa premietnu do kritérií obstarávania 101
Úrady štátnej správy, funkcionári, nemocnice
 • zavedieme hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov za preukázané škody spôsobené na majetku štátu alebo pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami
 • zavedieme spresnené majetkové priznania pre verejných funkcionárov
 • zavedieme zrýchlené konania za oficiálny poplatok v týchto rozhodovacích procesoch správnych orgánov 102 : 
 • zápis alebo zmena údajov do obchodného registra
 • zápis do katastra nehnuteľností 103  
 • zápis a zmeny v zozname podnikateľov vedenom na Úrade verejného obstarávania
 • zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 • vydanie predbežného opatrenia súdom
 • povolenie na ambulantný predaj a organizovanie jarmokov
 • povolenie reklamných a informačných zariadení
 • súhlas vstupu na verejný pozemok
 • povolenie na užívanie verejného priestranstva
 • zavedieme zverejňovanie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti u všetkých orgánov štátnej správy 104  
 • zavedieme flexibilný internetový systém pre anonymné nahlasovanie prípadov korupcie 105  
 • zavedieme používanie telových kamier príslušníkom dopravnej polície 106 
 • zavedieme povinné zverejňovanie výsledkov hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou štátu
 • rozšírime okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na podniky s väčšinovou účasťou štátu
 • zavedieme sprístupňovanie informácií v elektronickej forme ako minimum a zavedieme štandardy zverejňovania dokumentov v elektronickej forme 107  
 • zavedieme zverejňovanie informácií o hospodárení zdravotných zariadení a poskytovaní zdravotnej starostli 108   
 • zavedieme zverejňovanie zoznamu lekárskych výkonov hradených zo zákonného zdravotného poistenia vrátane detailných požiadaviek kladených na ich poskytnutie a zoznamu úkonov nadštandardnej zdravotnej starostlivostivosti 109 
 • naďalej budeme postupovať pri obsadzovaní politických nominácií s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou s cieľom nominovať len slušných a schopných ľudí 110 
 • zavedieme pre inštitúcie štátnej a verejnej správy obmedzenie mať len jeden bankový účet vedený v Národnej banke Slovenska, pričom pohyby na tomto účte budú zverejňované v elektronickej podobe
 • zavedieme zverejňovanie platov riadiacich pracovníkov štátnej a verejnej správy
 • zavedieme povinnosť zverejňovať príjmy od štátu pre všetky fyzické a právnické osoby bez rozdielu
Samospráva 111  
 • rozšírime okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na podniky s väčšinovou účasťou obce
 • zavedieme povinnosť obce zahrnúť pri prenájme do nájomných zmlúv možnosť vypovedania zmluvy zo strany obce
 • zavedieme zverejňovanie uvedených informácií obcí na ich oficiálnom webovom sídle:
 • materiály zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev 112   
 • zmluvy, dodatky k zmluvám a faktúry
 • výsledky hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou obce 
 • informácie o verejnom obstarávaní 113  
 • informácie o výsledku verejných obchodných súťaží obcí 114   
 • informácie o hospodárení obce 115  
 • rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu 116  
 • zavedieme elektronickú evidenciu žiadostí na oficiálnom webovom sídle obce s možnosťou sledovania ich stavu:
 • žiadosti o pridelenie bytu
 • žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
 • žiadosť o miesto v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec 
 • žiadosť o miesto v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec
 

[94] Dnes je zákaz činnosti len jednou z možných sankcií. Zmena sa bude týkať automatického zákazu vykonávať funkciu na určité obdobie osobám, ktoré sa dopustia korupčnej trestnej činnosti alebo závažnejšej hospodárskej trestnej činnosti. Jedná sa o:

- člena štatutárneho orgánu,

- člena dozorného orgánu,

- vedúceho organizačnej zložky podniku,

- vedúceho podniku zahraničnej osoby,

- vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

- prokuristu.

Za týmto účelom bude sprísnená súčasná trestná legislatíva.

[95] To platí aj pre skutky, ktoré končia dohodou o vine a treste (figuruje v odpise z registra trestov).

[96] V elektronických systémoch Úradu pre verejné obstarávanie.

[97] Tento zákaz sa netýka utajovania v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností.

[98] Produkty budú vyhľadateľné podľa výrobcu, typu tovaru, obstarávateľa a ceny.

[99] Vestník verejného obstarávania bude pretransformovaný na webový portál tak, aby umožnil vyhľadávanie informácií podľa víťaza zákazky, objemu zákazky, počtu uchádzačov, geografickej lokality uchádzača. Zároveň  tak, aby si užívateľ mohol ľahko zoradiť historické údaje v štatistikách ako napr. uchádzači/obstarávatelia s najväčším objemom zákaziek, víťazi zoradení v závislosti od foriem obstarávania a počtu konkurenčných uchádzačov, a podobne.

[100] Zabránime tým prečerpávaniu vysúťaženej hodnoty zákazky, napr. pri obstarávaní podriadenými organizáciami.

[101] Zverejňovanie predpokladanej návratnosti investícií má slúžiť k vytvoreniu obrazu o tom, či sú dané investície návratné, či ich návratnosť nie je príliš dlhá, resp. či sú dané investície pri istej návratnosti potrebné (napr. pri výstavbe jadrovej elektrárne, atď. ). Cieľom uplatnenia princípov TCO (celkových nákladov na vlastníctvo) je zaistiť, aby náklady nezahrňovali len obstarávaciu cenu, ale všetky ďalšie výdaje vznikajúce v súvislosti s vlastníctvom statku. Rozširovanie tohto princípu budeme presadzovať vo verejnom obstarávaní postupne aj pod uvedený limit tam, kde je to efektívne

[102] Podobne tak, ako dnes existuje poplatok za zrýchlené vystavenie cestovného pasu (čo výrazne znížilo korupčné správanie), chceme túto možnosť zaviesť všade, kde to bude možné.

[103] V súčasnosti je štandardná lehota 30 dní a zrýchlená 14 dní, čo sa ukazuje ako nedostatočné. Navrhujeme zaviesť lehotu na zápis v nasledujúci pracovný deň po podaní návrhu.

[104] V súčasnosti táto povinnosť nie je zavedená a vytvára priestor na korupciu formou nekontrolovaného množstva uzavretých dohôd s tzv. „čiernymi externými pracovníkmi“, ktorí v reále neodvádzajú žiadnu prácu. Z pohľadu ochrany osobných údajov budú tieto dohody zverejňované rovnako ako sú zverejňované dohody asistentov poslancov.

[105] Tento systém pridelí nahlasovateľovi korupčného prípadu jednoznačný, ale anonymný identifikátor, vďaka ktorému bude môcť udržiavať komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní počas celého vyšetrovania prípadu bez strachu z odhalenia jeho totožnosti.

[106] Minimalizácia korupčného správania sa účastníkov dopravnej premávky aj policajtov.

[107] Mnohé štátne úrady zneužívajú klauzulu infozákona, že v prípade nezhody so žiadateľom o forme sprístupnenia informácie ju môžu ponúknuť “k nahliadnutiu”. To v praxi sťažuje alebo zabraňuje prístupu k informáciám žiadateľom mimo Bratislavy.

[108] Napríklad hospodárske výsledky, zmluvy, počty pracovníkov a lôžok, čakacie listiny (samozrejme, pri zachovaní zákona o ochrane osobných údajov a lekárskeho tajomstva).

[109] Napríklad maximálne čakacie doby, technické a personálne vybavenie, dostupnosť podľa maximálnej doby dopravy pacienta do daného zdravotníckeho zariadenia, atď.

[110] Aj naďalej budeme bojovať proti politickým nomináciám a funkcionárom verejne spájaným s korupciou a klientelizmom (napr. Pavol Paška, Štefan Harabin, Pavol Pavlis, Renáta Zmajkovičová, atď.) a budeme vytvárať slušnú alternatívu schopnú zodpovedne zastupovať záujmy občanov Slovenska (ľuďmi ako Jozef Čentéš, Maroš Žilinka, Ľuboš Lopatka, atď.).

[111] Uvedené opatrenia sú navrhnuté pre obce s prístupom k internetu, ktoré majú viac ako 500 obyvateľov.

[112] Jedná sa o tieto materiály: Oznámenia o konaní, poznámky, zápisnice, analýzy, posudky, rozpočty, výročné správy a iné podklady.

[113] Interné smernice, oznámenia o verejných obstarávaniach, informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí, výsledky obstarávaní.

[114] Zverejňovanie bude vrátane zápisníc pri predaji alebo prenájme majetku, spolu s povinnosťou zaslať uvedené všetkým uchádzačom.

[115] Návrh rozpočtu, zmeny schváleného rozpočtu a finančné výročné správy za posledné minimálne tri po sebe nasledujúce roky.

[116] Vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom, správ o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a pozvánok na podujatia financované z dotácie/grantu.