Denník SaS


Billboardy (všetky)

Trh práce a zamestnávanie, podnikateľské prostredie

TÍMLÍDER

JM.jpgJana Kiššová, životopis

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do roku 2008 pôsobila v spoločnosti Asseco Slovakia na pozícii personálnej riaditeľky. Do roku 2010 sa venovala ako spolumajiteľka a konateľka spoločnosti 1. Československá personálna konzultačnej činnosti, personálnemu poradenstvu a headhuntingu. V strane Sloboda a Solidarita pôsobila od jej vzniku do roku 2014 ako generálna manažérka, je členkou Republikovej rady a Výboru pre ľudské zdroje. Je podpredsedníčkou strany a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky.

Trh práce a zamestnávanie
Zavedieme Zákonník práce, ktorý vytvorí pracovné miesta


Zákonník práce pre lepšie zamestnávanie a vyššie platy

Zníženie byrokracie pri zamestnávaní

Podnikateľské prostredie
Odľahčíme podnikateľov od zbytočnej byrokracie a dáme im právne istoty

 Zníženie administratívnej záťaže

Zníženie finančnej záťaže

Odbúranie bariér v podnikaní

Odstránenie deformácií podnikateľského prostredia

Právna istota

Opatrenia proti neplatičom

Reštrukturalizácie

 

 

 

[28] Mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatkov znížime z 50% na 25%. V súčasnosti neexistuje mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, zavedieme ho vo výške 25%.

[29] 6 úrovní minimálnej mzdy podľa ust. § 120.

[30] Podľa ust. § 1 ods. 2 a 3. navrhujeme, aby si zamestnávateľ a zamestnanec po vzájomnej dohode vybrali formu spolupráce, či už zamestnaneckú alebo subdodávateľskú (teda zmluvu uzavrú podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka). Každá z uvedených foriem má výhody aj nevýhody, štát však nemá vstupovať do slobodnej voľby týchto dvoch zmluvných strán, ani zvýhodňovať ktorúkoľvek z nich.

[31] Dnes Zákonník práce umožňuje dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Rozdiel medzi nimi je najmä v rozsahu pracovného času - na dohodu o vykonaní práce je možné pracovať max. 350 hodín v kalendárnom roku, na dohodu o pracovnej činnosti max. 10 hodín týždenne a na dohodu o brigádnickej práci študentov v priemere max. 20 hodín týždenne. Ďalšie rozdiely sú napríklad v možnostiach jednostranného vypovedania dohody. Tieto rozdiely nemajú opodstatnenie - napríklad preto, lebo jedna a tá istá osoba môže mať s tým istým zamestnávateľom uzatvorených viac dohôd rôznej formy. Navrhujeme všetky tri formy dohôd nahradiť jedinou formou dohody o práci mimo pracovného pomeru.

[32] Navrhujeme zjednodušenie pravidiel pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok, resp. ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru má mať zamestnanec nárok na jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok. Za každých 21 neodpracovaných zmien v kalendárnom roku môže zamestnávateľ krátiť dovolenku o jednu dvanástinu.

[33] Podľa ust. § 58 ods. 10.

[34] Od 1. marca 2015 nie je možné slobodné uzatváranie zmlúv medzi dvoma subjektami podľa Obchodného zákonníka (zmluvy o poskytnutí služieb a pod.) v prípade tzv. maskovaného dočasného pridelenia. V prípade, že sa spoločnosti A a B dohodnú na zmluve, podľa ktorej zamestnanci spoločnosti A vykonajú v prospech spoločnosti B práce, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti B, práce budú vykonávať prevažne v priestoroch spoločnosti B, prevažne pracovnými prostriedkami spoločnosti B a pod vedením vedúceho zamestnanca spoločnosti B, musia uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení podľa ust. § 58 Zákonníka práce. Navrhujeme zrušenie tohto obmedzujúceho ustanovenia Zákonníka práce.

[35] Tento bod vznikol v spolupráci so spoločnosťou Profesia.

[36] Zrušíme povinnosť archivovať výplatné pásky v papierovej podobe a v podobe mailu zaslaného zamestnancovi. Archivujú sa v elektronickom systéme, bez možnosti spätnej modifikácie.

[37] Tento bod vznikol v spolupráci so spoločnosťou Profesia.

[38] Podľa ust. § 23 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z.

[39] Podľa ust. § 20 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z.

[40] Podľa ust. § 34 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z.

Každá povinnosť registrácie IS vyžaduje

i)   povinnosť uhradiť poplatok,

ii)  uskutočniť zmeny pôvodných registrácií,

iii) vypracovať bezpečnostný projekt.

IS môže byť napr. databáza zákazníkov, dodávateľov, atď. V mnohých krajinách EÚ (Nemecko, Rumunsko, Veľká Británia, Česká republika) registračná povinnosť ani s tým súvisiace poplatky neexistujú.

[41] Podľa ust. § 24 Zákona č. 122/2013 Z.z.

[42] Zamestnávateľ môže zabezpečiť zamestnancom stravovanie formou teplého jedla, stravovacích poukážok alebo priamo formou finančného príspevku. Všetky uvedené formy budú pre zamestnancov príjmom oslobodeným od dane a odvodov. Hodnota príspevku na jedlo zostane nezmenená.

[43] Vedenie povinného rezervného fondu v obchodných spoločnostiach je výlučne účtovnou operáciou, ktorá nemá vplyv na skutočné hospodárenie. Prostriedky alokované v týchto fondoch nie sú v skutočnosti viazané na reálnom bankovom účte alebo v hotovosti, samotný podnikateľ ich môže ľubovoľne použiť.

[44] Ust. § 13 zákona č. 18/1996

V súčasnosti sa táto povinnosť vzťahuje na všetky spoločnosti s výnimkou malých firiem.

Po zavedení tohto pravidla sa bude táto povinnosť vzťahovať len na spoločnosti s regulovanými cenami.

[45] Zoznam konkrétnych opatrení presahuje rámec tohto dokumentu.

[46] Podľa ust. § 20 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia desiatky tisíc malých a stredných firiem vypracúvať tzv. Programy vlastnej činnosti povinnej osoby - t. j. de facto vnútropodnikové smernice, upravujúce boj proti legalizácii príjmov súvisiacich napríklad s možným financovaním terorizmu.

V ust. § 5 tohto zákona je vymedzený príliš široký okruh firiem a inštitúcií, na ktoré sa takáto povinnosť vzťahuje. Patria medzi ne napríklad všetky firmy, ktoré majú v predmete podnikania uvedenú činnosť ekonomických alebo organizačných poradcov. To zahŕňa tisíce malých firiem, často jednoosobových s. r. o. ,pri ktorých je možnosť reálne takéto smernice využiť minimálna.

[47] Obce stanovujú nariadením pravidlá prevádzkového a predajného času, je to v zákone č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ust. § 4 ods. 3 písm. i), ktoré znie: „plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská“. Pokiaľ podnikateľ prevádzkuje svoju prevádzku v súlade s týmto nariadením, je nadbytočné oznamovať obci jeho otváracie hodiny.

[48] Zrušíme povinnosť mať vývesku o zákaze fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z.z. pre prevádzky iné ako reštauračné a príbuzné.

[49] Zrušíme prírode škodiace dotácie na spaľovanie biomasy okrem energetických plodín a odpadu z dreva. Prehodnotíme dotačný Program rozvoja vidieka, s cieľom zapojiť miestnych obyvateľov do agroenvironmentálnych farmárskych programov s nárokovateľným kompenzačným príspevkom na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (tzv. zmluvy o sústave Natura 2000). Zameriame sa na spracovanie Plánov manažmentu krajiny v chránených územiach v úzkej spolupráci s miestnymi skupinami tak, aby boli využiteľné pre rozvoj vhodných hospodárskych aktivít v regiónoch, ktoré aj zvýšia zamestnanosť.

[50] V súčasnosti má túto povinnosť v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach každá fyzická aj právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra (ust. § 2 ods. 16), čo je natoľko široká definícia, že zahŕňa prakticky všetkých. Okrem povinnosti mať registratúrny plán a viesť podľa neho všetky záznamy a dokumenty ide aj o povinnosti ako napr. dať si schváliť registratúrny plán príslušnému štátnemu archívu, dať si schváliť vyraďovanie a likvidáciu registratúrnych záznamov atď. Je to zbytočná a zaťažujúca povinnosť, s ktorou súvisia ďalšie obmedzenia (napr. viesť správu registratúry môže len osoba s úplným stredoškolským vzdelaním, čo v praxi znamená, že evidenciu pošty nemôže vykonávať pracovník bez maturity. Týmto opatrením by sa zrušili všetky tieto povinnosti. Ostanú len povinnosti archivácie v zmysle príslušných zákonov, napr. účtovná a mzdová agenda v zmysle Zákona o účtovníctve atď.

[51] V súčasnosti zavedená PZS pre 4 kategórie rizika poškodenia zdravia neprimerane administratívne aj finančne zaťažuje podnikateľov aj zamestnancov. Navrhujeme preto pre I. a II. kategóriu PZS zrušiť, nakoľko do I. kategórie sú zaradené práce, „pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia“. A do II. kategórie sú zaradené „práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia“. Povinnosti pre III. a IV. kategóriu zachováme.

[52] Zákon o účtovníctve - zmeníme kritériá v ust. § 19 ods. 1 písm. a) na úroveň minimálnych požiadaviek Európskej únie.

Podmienka celkovej sumy majetku účtovnej jednotky pre účely splnenia podmienky povinného auditu sa navrhuje zvýšiť z 1 na 4 milióny eur, podmienka hodnoty čistého obratu sa navrhuje zvýšiť z 2 na 8,8 mil. eur, a podmienka priemerného počtu zamestnancov z 30 na 50.

[53] Navrhujeme odstrániť nezmyselnú duplicitnú povinnosť povinného preškoľovania zamestnancov pre vedenie služobného motorového vozidla tým zamestnancom, ktorí nie sú vodičmi z povolania. Ak je vlastníctvo vodičského preukazu dostatočným oprávnením pre vedenie súkromného motorového vozidla, musí platiť aj pre firemné vozidlo.

[54] Aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

[55] Podľa ust. § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sú stanovené rôzne sumy za registráciu osobných motorových vozidiel, a to v závislosti od výkonu motora alebo zdroja energie. Tieto poplatky sa pohybujú od sumy 33 eur až po sumu 2 997 eur. Nakoľko ide o administratívny úkon, ktorého náročnosť nijako nesúvisí s parametrami kategorizácie, zjednotíme registračný poplatok na sumu zodpovedajúcu náročnosti tohto administratívneho úkonu na sumu 33 eur.

[56] Zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby (čerstvé výrobky, mäso, jogurty, atď. ) ostane zachovaný, zmena sa bude týkať len zrušenia zákazu predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti (konzervy, strukoviny, cestoviny, atď. ).

[57] Konkrétny zoznam obsahuje desiatky položiek a je nad rámec tohto dokumentu.

[58] Podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (ust. § 21 zákona č. 455/1991 a súvisiace), podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak (uvedené v prílohe č. 2 zákona 455/1991 Zb. ).

[59] Na ohlásenie voľnej živnosti postačí registrácia živnostníka na Finančnej správe SR. Na základe toho môže vykonávať akúkoľvek z voľných živností bez toho, aby ich jednotlivo ohlasoval.

[60] Existencia základného imania je viac právnou fikciou ako reálnym ekonomickým nástrojom. Povinná výška minimálneho základného imania môže byť pre poctivých začínajúcich podnikateľov prekážkou začiatku podnikania. V skutočnosti, keďže sa prostriedky základného imania nemusia reálne viesť napr. na bankovom účte, ide viac-menej o administratívnu povinnosť, ktorú je jednoduché obísť len fiktívnym zložením finančných prostriedkov v hotovosti. Ručenie za záväzky spoločnosti bude vo výške, ktorú si podnikateľ sám určí (do tejto výšky bude ručiť konateľ vlastným majetkom) a túto sumu povinne uvedie do obchodného registra, aby obchodní partneri vedeli, v akej výške konateľ ručí vlastným majetkom.

[61] Za týmto účelom stanovíme daňovému úradu pevnú lehotu 60 dní, v rámci ktorej musí vydať súhlas správcu dane na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Nevydanie súhlasu v danej lehote bude možné len v prípade, ak daňový úrad zistí porušenie zákona zo strany dotknutej obchodnej spoločnosti.

[62] Zmena zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, kde sa jasne zadefinujú požiadavky na udelenie licencie. Po ich splnení bude udelenie dopravnej licencie nárokovateľné.

[63] Dnes štát obmedzuje práva predávajúceho pri predaji poľnohospodárskej pôdy tak, že reguluje okruh kupujúcich a vytvára komplikovaný proces pri predaji. Opatrenia obmedzujúce predaj pôdy nahrávajú veľkým poľnohospodárskym podnikom a znemožňujú malým majiteľom pôdy uplatňovať svoje právo voľne nakladať so svojím majetkom.

[64] Toto pravidlo neplatí, ak sú prijímané zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.

[65] Ak podnikateľ požiada o stanovisko príslušný úrad, ten mu ho zdarma poskytne a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle (ak tam takéto ešte zverejnené nie je). Ak tam už identické stanovisko je, pošle žiadateľovi link na príslušné stanovisko. V súčasnosti je možné získať záväzné stanovisko podľa ust. § 53a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Podľa ust. § 53c sa poplatky za ne pohybujú od 4 000 eur až do výšky 30 000 eur, čím je daný inštitút pre väčšinu subjektov nedostupný.

[66] Primerane upravíme ust. § 200 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z.. Trovy vyššie ako výška pohľadávky bez príslušenstva znáša exekútor (ust. § 200 ods. 3).

[67] Dnes je možné, aby podali takýto návrh minimálne dvaja veritelia. Podmienky na vyhlásenie konkurzu ostanú nezmenené, ide o uľahčenie možnosti takýto návrh podať.

[68] Ak si podnikateľ faktúru zaúčtuje a započíta ju do kontrolného výkazu DPH (zrejme s cieľom nárokovať si vrátenie DPH a uviesť si fakturovanú sumu do nákladov), má sa za to, že uznal tento záväzok v plnej výške. Ak túto faktúru včas neuhradí, veriteľ sa môže po tom, ako dlžníka preukazne na dlžobu upozornil (písomná upomienka), obrátiť na daňový úrad a žiadať od neho výpis z kontrolného výkazu. Súčasťou takejto žiadosti je kópia predmetnej faktúry alebo iného dokladu, ktorým dokladuje svoju pohľadávku a daňový úrad mu do troch dní vydá výpis z kontrolného výkazu. Tento výpis obsahuje výlučne údaje uvedené v kontrolnom výkaze, ktoré sa vzťahujú na žiadateľa.

Žiadateľom môže byť, samozrejme, len osoba, ktorá vystavila faktúru (alebo iný doklad) a táto faktúra musí byť po lehote splatnosti. Takýto výpis z kontrolného výkazu by bol exekučným titulom.

[69] Proces reštrukturalizácií je na Slovensku nastavený priaznivo pre dlžníkov, poškodzuje veriteľov, pričom jeho základnou filozofiou je za istých okolností zachrániť dlžníka na úkor veriteľov, s cieľom predísť konkurzu dlžníka. Toto v kombinácii s praxou na Slovensku dáva opodstatnenie úvahám o ich zrušení. Nie je však možné vzhľadom na prijaté európske nariadenie zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní (nariadenie EÚ 2015/848), účinné od 17. 6. 2017. Navrhujeme preto v oblasti reštrukturalizácií opatrenia, ktoré znížia možnosti ich zneužívania, zlepšia postavenie veriteľov a sprísnia ich podmienky.

[70] Ak dlžník nie je schopný v priebehu 4 rokov splatiť aspoň 50% svojich dlhov, východiskom nie je reštrukturalizácia, ale konkurz.

[71] Podľa súčasnej právnej úpravy sa veriteľ dozvie o začatí reštrukturalizácie a ostatných dôležitých náležitostiach iba z Obchodného vestníka. V praxi dochádza často k tomu, že veritelia sa o reštrukturalizácii ani nedozvedia.

[72] V súčasnosti sa hlasy drobných veriteľov v danej skupine vôbec nezohľadňujú pri hlasovaní. Myslíme si, že každý veriteľ má právo zúčastniť sa na hlasovaní – bez ohľadu na výšku jeho pohľadávky. Okrem iného sa tým zabráni možným manipuláciám pri hlasovaní.

[73] Skupiny veriteľov, ktorí nie sú dotknutí plánom, by mali byť vyčlenené z hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu. Neexistuje dobrý dôvod, prečo by tieto skupiny mali byť považované za skupiny súhlasiace s plánom, čo zodpovedá súčasnej právnej úprave.

[74] Dnes je možné, aby súd rozhodol za skupinu veriteľov, ktorá hlasovala proti prijatiu reštrukturalizačného plánu. Po navrhovanej zmene sa zamedzí tomu, aby skupiny veriteľov, ktorých pohľadávky nie sú podriadené, boli uspokojené menšou mierou bez ich súhlasu.