Denník SaS


Billboardy (všetky)

Vnútro a obrana

TÍMLÍDER

LG.jpg Mgr. Ľubomír Galko, životopis

Vyštudoval teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval najprv ako programátor a neskôr ako programátor-analytik. Potom podnikal v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a tvorbe softvérových aplikácií. Neskôr zastával manažérske pozície vo viacerých medzinárodných aj slovenských spoločnostiach pôsobiacich v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Vo vláde Ivety Radičovej bol ministrom obrany SR. Skúsenosti z transparentnosti v privátnom sektore zúročil aj na rezorte obrany, v minulosti známom neefektívnym obstarávaním a riadením, na ktorom zaviedol a nastavil čisté finančné toky a manažérske riadenie. Od roku 2011 je poslancom Národnej rady SR, členom Výboru pre obranu a bezpečnosť a členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Okrem problematiky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti sa venuje aj oblasti transparentnosti a boju proti korupcii. Je podpredsedom strany a poslancom NR SR.

Vnútro

Dodržiavanie zákona je fundamentálnym predpokladom pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Represia je jeden z atribútov spoločnosti, použiteľných na zabezpečenie bezpečnosti občanov, poriadku a dodržiavania zákonnosti v spoločnosti. Polícia má pomáhať a chrániť. Je tu pre občanov a musí byť pripravená chrániť ich – ich životy aj ich majetok. Za týmto účelom je správne vo vymedzených hraniciach tolerovať aj tvrdosť polície voči zločinu. Na druhej strane je životne dôležité, aby občanov, ktorí zákon neporušujú, neobmedzovala vôbec alebo v nevyhnutných prípadoch len minimálne.

Znižovanie počtu násilných trestných činov, odhaľovanie korupčných prípadov, daňových podvodov, znižovanie počtu dopravných nehôd a podobne musí byť stanoveným cieľom a výsledkom práce polície. Na to, aby sme dosiahli tento cieľ, je potrebné mať stabilný, kvalitný a motivovaný personál. Uvedené sa týka všetkých typov ozbrojených zložiek, teda aj Horskej záchranárskej služby a Hasičského a záchranárskeho zboru.

DODRŽIAVANIE ZÁKONNOSTI A PORIADKU
Príslušníci Policajného zboru sú často vystavení podozreniam z protizákonného konania – či už týkajúceho sa tvrdosti ich zákroku alebo aj nečestného, korupčného konania. Preto je žiaduce vytvoriť podmienky, ktoré by takémuto konaniu z ich strany zabránili a zároveň by pôsobili aj ako ochrana samotných policajtov pred krivými obvineniami. Zároveň budeme dbať, aby boli posilnené tie zložky polície, ktoré majú dosah na bezpečnosť občanov v problémových oblastiach krajiny.
 • Zavedieme nasadenie „telových kamier“ u príslušníkov Policajného zboru SR, v prvej fáze prednostne pri dopravných kontrolách. 
 • Pri zákrokoch, kde sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov, zavedieme povinnosť z celej akcie vyhotoviť kamerový záznam.
 • Zavedieme povinný bezhotovostný styk polície s občanom. Príslušník Policajného zboru nebude môcť prijímať v teréne pokuty a platby od občanov v hotovosti, čím sa rapídne zúži priestor pre korupciu.
 • Vyjmeme policajnú inšpekciu spod politického riadenia Ministerstva vnútra SR a právomoci policajného prezidenta a spravíme z nej samostatný kontrolný úrad. 
 • Posilníme poriadkové jednotky včítane Pohotovostných motorizovaných jednotiek v blízkosti z hľadiska bezpečnosti problémových miest na úkor dopravných kontrol vykonávaných týmito jednotkami.
MOTIVOVANÝ PERSONÁL, VÝCVIK A VZDELÁVANIE
Pre efektívne fungovanie ozbrojených zborov sú základnou podmienkou kvalitní, vzdelaní a dostatočne vycvičení príslušníci. Preto vytvoríme podmienky, aby do zborov prichádzali a uplatnili sa v nich len najlepší a perspektívni uchádzači a títo boli aj patrične ohodnotení – výlučne na základe nimi dosahovaných výsledkov. Nezmyselné administratívne bariéry, ktoré sú dnes súčasťou ich pracovných povinností (napríklad plán výberu pokút) zrušíme a podporíme praktický výcvik a vzdelávanie u všetkých zložiek.
 • Zrušíme plánovanie výšky vybratých pokút pre policajtov, vybratých od vodičov za dopravné priestupky a hodnotenie policajtov podľa sumy nimi udelených pokút.
 • Zavedieme participáciu miestnych policajných funkcionárov na výbere nových príslušníkov Policajného zboru.    
 • Scivilníme pozície, ktoré v súčasnosti zastávajú príslušníci PZ a je možné ich zastávať civilnými zamestnancami. 
 • Zreformujeme hodnotiaci a kariérny systém v polícii a v hasičskom a záchrannom zbore tak, aby bol spravodlivý a aby bol zameraný na reálne výsledky (napríklad znížená trestná činnosť, počet objasnených prípadov, skrátený čas objasnenia, zvýšenie dôveryhodnosti, výsledky fyzických aj odborných previerok a podobne). 
 • Zintenzívnime spoločný výcvik všetkých zložiek ozbrojených zborov (policajti, vojaci, hasiči, colníci) a skvalitníme ich vzdelávanie, zamerané na moderné hrozby (terorizmus, kybernetické útoky, energetické hrozby a podobne).
OCHRANA HRANÍC, AZYLOVÁ POLITIKA
Je správne, a nielen na Slovensku, byť  ľudský, súcitiť s obeťami vojen a vojnovými utečencami a ich rodinami.  Ale na druhej strane, solidarita nesmie byť vynútená. Potom už prestáva byť solidaritou, ale stáva sa diktátom a plnením príkazov niekoho iného. Slovensko je autonómna krajina, dodržiavajúca pravidlá zodpovedného člena EÚ. Pravidlá sa majú dodržiavať. Všetky krajiny i s pomocou EÚ si musia poriadne strážiť svoje hranice a musia najmä dostať účinnejšie právne nástroje na ich ochranu. Zároveň musia byť v prípade potreby pripravené hermeticky uzavrieť svoje hranice. Každý človek na svete má právo chcieť žiť tam, kde si myslí, že mu bude najlepšie. Je to jeho túžba a nikto mu ju nemôže vziať. Avšak každá krajina má a musí mať naďalej právo rozhodnúť, komu a  za akých podmienok umožní žiť na svojom území, Slovensko nevynímajúc.
 • Zabezpečíme okamžitú pripravenosť Slovenska na ochranu jeho štátnych hraníc včítane možnosti ich hermetického uzavretia. 
 • V rámci EÚ budeme presadzovať zachovanie suverenity členských štátov pri rozhodovaní o azyle a ochrane vonkajších hraníc EÚ. Budeme trvať na dôslednej ochrane vonkajších hraníc EÚ, obzvlášť vonkajšej hranice Schengenského priestoru. 
 • Budeme trvať na dodržaní platných pravidiel a medzinárodných záväzkov EÚ a členských krajín (Schengenská zmluva, Dublinský dohovor, právo na azyl).
 • Podporíme diplomatické aj vojenské medzinárodné úsilie na stabilizovanie situácie v Sýrii, Iraku, Líbyi tak, aby domácemu obyvateľstvu pominuli dôvody na útek z krajiny.
 • Podporíme zriadenie centrálnych utečeneckých táborov mimo územia EÚ (severná Afrika, Balkán, Turecko a podobne) a podporíme podieľanie sa EÚ na ich financovaní. Budeme presadzovať presunutie všetkých osôb, ktoré sa na území EÚ nachádzajú ilegálne, do týchto centrálnych táborov. Tam môžu požiadať o azyl alebo môžu tábory opustiť a vrátiť sa do domovskej krajiny.
 • Budeme aj v budúcnosti odmietať prípadné ďalšie povinné kvóty na vojnových utečencov a ilegálnych ekonomických imigrantov – bez ohľadu na to, či pôjde o jednorazové prerozdelenia alebo trvalý mechanizmus prerozdelenia.
 • Pri rozhodnutiach o dočasnom umiestnení vojnových utečencov v rámci príspevku Slovenska k dobrovoľnej solidarite budeme prihliadať na vôľu občanov Slovenska s dôrazom na vôľu občanov lokality, ktorej sa toto umiestnenie bude týkať. 

Obrana

Zaručenie obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti jej obyvateľov je jednou zo základných funkcií štátu. Dobré fungovanie, prosperita a rozvoj spoločnosti sú možné len v stabilnom a mierovom prostredí. Je preto nevyhnutné disponovať kvalitnými, modernými a adekvátne vycvičenými ozbrojenými silami, ktoré zaručia primeranú mieru odstrašenia a zároveň budú dostatočným príspevkom do obranných mechanizmov, ktorých je Slovenská republika členom. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto zámeru je efektívne a transparentné využívanie všetkých finančných prostriedkov, ktoré sú určené na obranu štátu. Naším hlavným záujmom bude stabilné a transparentné financovanie rozvoja ozbrojených síl.
 
V uplynulom období sme boli svedkami zásadných zmien v bezpečnostnom prostredí na východ i na juh od našich hraníc (ukrajinská kríza, Islamský štát), na ktoré je potrebné adekvátne reagovať prispôsobením spôsobilostí a obranného potenciálu NATO a Európskej únie. Obe organizácie pokladáme za základ zaručenia bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zasadíme sa za ich posilňovanie v súlade s princípmi solidarity a spravodlivého delenia sa o riziká a náklady všetkými členskými štátmi oboch organizácií. Máme záujem na zachovaní silného transatlantického spojenectva medzi USA a Európou a zastavení prehlbovania rozdielov v ich vojenských spôsobilostiach.
 
MODERNÉ OZBROJENÉ SILY
Budeme pokračovať v transformácii ozbrojených síl na moderné, mobilné a efektívne sily, schopné zaistiť bezpečnosť Slovenska, ako aj adekvátne prispievať do zahraničných operácií medzinárodného krízového manažmentu. Pri budovaní a modernizácii ozbrojených síl sa prioritne zameriame na jednotky, ktoré umožňujú plniť medzinárodné záväzky SR a úlohy obrany štátu v rámci kolektívnej obrany.
 • Zaktualizujeme všetky strategické dokumenty a legislatívne predpisy s cieľom prispôsobiť ich zmenenému bezpečnostnému prostrediu.
 • Spracujeme a pravidelne budeme aktualizovať rámcovú národnú pozíciu pre pôsobenie v agende NATO a EÚ k zásadným bezpečnostným otázkam.
 • Zredukujeme dve operačné veliteľstvá (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Veliteľstvo pozemných síl Trenčín) na jedno spoločné veliteľstvo v Trenčíne.   
 • Odstránime nerovnováhu medzi stanovenými úlohami Ozbrojených síl SR a finančnými zdrojmi vyčlenenými na tieto účely zredukovaním stanovených úloh, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou Ozbrojených síl SR.
Presadíme postupnú, ale širokú modernizáciu prebiehajúcu po organických celkoch ozbrojených síl, pričom sa vyhneme nekonzistentným nákupom vojenskej techniky. Pri obstarávaní techniky budeme klásť dôraz na dodržiavanie zásad transparentnosti, otvorenosti a efektívnosti. Zameriame sa tiež na pozitívne efekty modernizačných projektov na rozvoj slovenského obranného priemyslu.
 • Presadíme financovanie hlavných modernizačných projektov zo zdrojov mimo rozpočtu rezortu obrany.
 • Podporíme projekty v rámci nových iniciatív NATO najmä vo vzťahu k vývoju, obstarávaniu, zdieľaniu a údržbe najnákladnejších spôsobilostí.
 • Vytvoríme podmienky na začatie modernizácie pozemného vojska vo forme obstarania bojových obrnených vozidiel a ľahkých taktických viacúčelových vozidiel.
 • Zabezpečíme modernizáciu nadzvukového letectva takým spôsobom, aby sa eliminovala závislosť SR v rámci tejto spôsobilosti od vzťahov s ruskými subjektmi.
 • Posúdime rozšírenie možností pri implementácii obstarávania vrtuľníkov Black Hawk takým spôsobom, aby sa maximalizovala efektívnosť tohto nákupu a operačná využiteľnosť tejto spôsobilosti (konkrétne - buď sa zaobstarajú ďalšie stroje alebo sa prikúpia zbrane na podvesenie).
 • V rámci modernizácie ozbrojených síl sa zasadíme o posilnenie ich schopností adekvátne reagovať na nevojenské krízové situácie v rámci SR, ako sú živelné katastrofy, priemyselné havárie a ochrana hraníc. V súlade s tým budeme podporovať zefektívňovanie spolupráce všetkých zložiek bezpečnostného systému, ako aj celého systému krízového manažmentu SR.
 • Zúžime a presne zadefinujeme druhy výzbroje a výstroje Ozbrojených síl SR, ktoré môžu byť vyňaté z verejného obstarávania (tzv. vojenský materiál). 
 • Naštartujeme proces postupného zlúčenia letiek MO SR a MV SR s cieľom v budúcnosti jednu letku integrovať pod rezort obrany.
Prehodnotíme rozsah potrebnej infraštruktúry s cieľom lepšieho fungovania rezortu obrany. Budeme presadzovať odpredanie a darovanie všetkých nepotrebných objektov a zariadení, ktoré odčerpávajú zdroje z potrebnejších súčastí rezortu obrany.
 • Zredukujeme počet výcvikových priestorov a vojenských posádok.
 • Znížime počet zariadení na preventívnu rehabilitáciu a rekreáciu.
 • Podporíme integráciu umiestnenia organizačných zložiek ministerstva a ozbrojených síl a tým redukciu počtu využívaných vojenských objektov.
Za základný prvok moderných ozbrojených síl pokladáme kvalitný a stabilizovaný vojenský personál. Preto sa zameriame na odbúranie prekážok a nedostatkov v personálnej práci a vytvoríme vhodné podmienky pre udržateľný personálny potenciál ozbrojených síl. V súlade s tým pripravíme zmeny v sociálnom systéme pre nových príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorých cieľom bude zachovať dlhodobú udržateľnosť, motivačné prostredie a spravodlivosť tohto systému.
 • Posilníme atraktívnosť vojenského povolania prispôsobovaním legislatívy v oblasti systému odmeňovania (prehodnotenie funkčných platov v závislosti od ich konkrétneho zaradenia, zrušenie nesystémových príplatkov a ich zahrnutie do funkčných platov) a v oblasti rozvoja (výcvik a vzdelávanie).
 • Scivilníme pozície, ktoré v súčasnosti zastávajú profesionálni vojaci a je možné ich zastávať civilnými zamestnancami. Ušetrené prostriedky na sociálnom zabezpečení presunieme do výcviku vojenského personálu. 
 • Vybudujeme funkčný systém aktívnych záloh vrátane potrebného legislatívneho rámca a zabezpečenia jeho financovania, využiteľných najmä pri zvýšení operačného tempa ozbrojených síl alebo v prípade nevojenských krízových situácií na území SR. Tento systém nastavíme tak, aby bol atraktívny aj pre jedincov, ktorí by sa inak mohli aktivizovať v rôznych polovojenských nelegálnych organizáciách. 
 • Znížime podiel pracovníkov zodpovedných za kontrarozviednu činnosť (v  súvislosti s  redukciou počtov OS SR) a  naopak zvýšime podiel pracovníkov zodpovedných za rozviednu činnosť vojenského spravodajstva tak, ako je to štandardom v spojeneckých krajinách.
 • Zabezpečíme zverejňovanie rozpočtu Vojenského spravodajstva (VS) a primeraný prehľad o základnej skladbe finančných prostriedkov rozpočtu aj záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany SR v časti VS v členení na bežné a na kapitálové výdavky (analogicky ako je to dnes u Slovenskej informačnej služby - SIS).