Denník SaS


Billboardy (všetky)

Zahraničná politika a politický systém

TÍMLÍDER

JM.jpgMartin Klus, životopis

Bol v rokoch 2009 – 2014 jeden z najcitovanejších slovenských politológov. Počas tohto obdobia poskytol stovky politických analýz domácim, ale aj zahraničným médiám. Od roku 1999 sa aktívne realizuje aj v rámci tretieho sektora. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. V období rokov 2010 – 2014 bol menovaný do funkcie prorektora pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a do 31. 12. 2014 aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, keď sa kvôli politickým aktivitám rozhodol na funkciu abdikovať. V novembri 2014 zvíťazil vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v obvode Rudlová-Sásová a v aktuálnom funkčnom období pôsobí ako jeden z najaktívnejších poslancov. Tímlíderskú pozíciu pre zahraničnú politiku a politický systém v strane Sloboda a Solidarita zastával v rokoch 2009 – 2010 a opätovne od decembra 2014. Do Národnej rady Slovenskej republiky kandiduje ako číslo 10.

e-mail: martin@klus.sk
Facebook: http://www.facebook.com/martin.klus
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/martinklus
Twitter: http://twitter.com/martin_klus
Instagram: https://instagram.com/martinklus/ 
Blog: http://blogy.etrend.sk/martin-klus

ZAHRANIČNÁ POLITIKA

Slovensko má na to, aby bolo zodpovednou a úspešnou krajinou. V rozhodujúcich chvíľach sme dokázali prijať zásadné rozhodnutia a realizovať zložité reformy. Náš úspešný príbeh síce nie je dokonalý, no napriek tomu už dnes inšpiruje iných. Zahraničná politika Slovenska musí byť sebavedomá a principiálna. Založená na pozícii spoľahlivého a čitateľného partnera a spojenca, ktorý je konzistentný vo svojich postojoch a konštruktívny pri hľadaní riešení súčasných výziev. Zároveň máme povinnosť byť zásadoví v našich pozíciách voči totalitným a diktátorským režimom. Hodnoty demokratického právneho štátu a ľudských práv so silnou ochranou slobôd jednotlivca musia byť určujúcimi pre našu zahraničnú politiku. Preto musíme neustále akcentovať striktné dodržiavanie medzinárodného práva. 
ODVÁŽNI V ČASE KRÍZ
Slovensko čelí spoločne s ostatnými krajinami Európy hneď viacerým krízam.  Dlhová či utečenecká kríza, spojené s novými bezpečnostnými hrozbami vo východnej Európe, zasahujú celý kontinent. S nimi je spojený ďalší nebezpečný nárast nacionalizmu a populizmu. Pribúdajú obyvatelia Európskej únie (EÚ), ktorí ju začínajú odmietať ako zlyhávajúcu inštitúciu. Tomu je nevyhnutné prispôsobiť naše zahranično-politické aktivity v zmysle partnerskom a spojeneckom. Je v životnom záujme Slovenskej republiky, aby naša zahraničná politika aktívne hľadala a presadzovala riešenia, ktoré eliminujú súčasné i budúce krízy. Za svoje absolútne priority musí považovať finančnú stabilitu a podporu liberálnej demokracie v našom regióne. A to vrátane krajín západného Balkánu, Ukrajiny a Bieloruska. Za základný pilier bezpečnostnej politiky SR považuje SaS okrem dôsledného dodržiavania medzinárodného práva aj Severoatlantickú alianciu (NATO). SaS bude podporovať rozširovanie NATO o krajiny, ktoré o členstvo prejavili vážny záujem a sú schopné plniť všetky záväzky z neho vyplývajúce.
EURÓPSKI AJ SLOVENSKÍ 
Napriek očakávaniam spojených s novými predstaviteľmi EÚ sa kríza v nej nezastavila a v niektorých prípadoch dokonca prehĺbila. Stále absentuje vízia jej vlastného fungovania a schopnosti operatívne riešiť problémy. Výsledkom je, že túto úlohu na seba preberajú veľké členské štáty s vlastnými záujmami. Pôvodné hodnoty EÚ sa vytrácajú a do popredia sa dostáva nezmyselná byrokracia a regulácia. 
Finančná stabilita únie je ohrozená nezodpovedne hospodáriacimi vládami. Svoju rolu zohráva aj hrubé ignorovanie medzištátnych zmlúv, zneužívanie Európskej centrálnej banky (ECB) pre tlačenie peňazí, či morálny hazard zvaný Euroval. SaS bude presadzovať návrat k pôvodným zásadám a hodnotám, ktoré v minulosti prinášali členským štátom EÚ prosperitu. Pre dosiahnutie týchto cieľov budeme prehlbovať dobré vzťahy a spolupracovať predovšetkým s našimi partnermi z V4.
Spoločná Európa sa v mnohých oblastiach osvedčila, ale hlas Slovenska v Európe musí byť viac počuť. Preto budeme:
 • chrániť existenciu práva veta a daňovú suverenitu, 
 • zasadzovať sa za dodržiavanie medzištátnych zmlúv,
 • chrániť nezávislosť ECB, keďže je kľúčovou v boji proti inflácii,
 • eliminovať zbytočnú reguláciu zo strany EÚ a zasadzovať sa za zrovnoprávnenie všetkých členských štátov v oblasti poľnohospodárstva a služieb,
 • presadzovať nové a prísnejšie automatické sankcie, ktoré by zabezpečili vynútiteľnosť pravidiel voči všetkým štátom, vrátane Nemecka a Francúzska,
 • podporovať verejné vypočúvanie „hriešnikov“ pred inštitúciami EÚ, so sankciami typu dočasnej straty hlasovacích práv v EÚ alebo pozastavenia čerpania niektorých fondov EÚ,
 • upevňovať dobré susedské vzťahy na občianskej úrovni a podporiť ich politickým a diplomatickým dialógom,
 • presadzovať zmenu legislatívy upierajúcu slovenským občanom Slovenskej republiky možnosť dvojitého občianstva.
OTVORENÍ SVETU
Neustále prehlbovanie procesu globalizácie predpokladá aktívne kontakty Slovenskej republiky s rôznymi krajinami sveta. Otvorenie sa svetu predpokladá zároveň osobitnú pozornosť venovanú procesom hospodárskej diplomacie. Tá musí oproti súčasnej podobe dostať výrazne aktívnejšiu podobu. 
Naďalej budeme aktívne podporovať všetky iniciatívy a procesy, ktoré napomôžu k dodržiavaniu pravidiel demokracie, podporia boj proti korupcii a zastabilizujú situáciu na Ukrajine, v Bielorusku, Moldavsku, či na západnom Balkáne a Kaukaze. Budeme presadzovať aktívnu spoluprácu so západnými demokraciami v globálnych strategických otázkach. Zasadíme sa za spoločný a vyvážený spojenecký postup oblastiach, ako sú napr.:
 • boj proti terorizmu, 
 • stabilizácia demokratizačných procesov v nestabilných krajinách,
 • podpora trvalo udržateľnej ochrany životného prostredia.
Budeme obozretne podporovať partnerstvo v rámci širšieho kontextu vzťahov EÚ a Ruska s osobitným zreteľom na spoluprácu v energetike. Chceme pokračovať v spolupráci, ktorá však nesmie mať charakter závislosti od Ruskej federácie. Aj z tohto dôvodu budeme podporovať alternatívne energetické projekty zamerané na diverzifikáciu.
MODERNÁ DIPLOMACIA
Trváme na tom, aby si Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zachovávalo apolitickosť a odbornosť. Politické zásahy a nesystémová personálna práca oslabujú rezort a znižujú stavovskú česť kvalifikovaných pracovníkov zahraničnej služby. 
 • Moderná diplomacia nemôže byť realizovaná bývalými príslušníkmi ŠtB a ľuďmi s nedostatočnou kvalifikáciou.
 • Moderná diplomacia je efektívna, ak má profesionálne personálne a technické vybavenie.
 • Moderná diplomacia dokáže šetriť verejné prostriedky vďaka zoštíhleniu zastupiteľských úradov a efektívnejšej spolupráci so zastupiteľskými úradmi ostatných krajín EÚ.
 • Moderná diplomacia sa nebojí verejného priebežného zverejňovania výsledkov práce Obchodno-ekonomických oddelení pri veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí.
 • Moderná diplomacia zabezpečí zlepšenie služieb slovenským občanom dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, napr. zjednodušením a zrýchlením matričných a iných administratívnych úkonov vrátane uznávania diplomov a preukazov.
 • Moderná diplomacia zintenzívni kontakty so slovenskými krajanskými organizáciami a Slovákmi žijúcimi v zahraničí, za účelom zefektívnenia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu povedomia o Slovenskej republike a jej dobrého mena vo svete. 
 • Moderná diplomacia chce poznať názory občanov na úroveň služieb našich veľvyslanectiev a konzulátov - vypracujeme systém spätnej väzby.

POLITICKÝ SYSTÉM

6 krokov ako jednoducho zlepšiť politický systém a kvalitu demokracie Slovenskej republiky môžete nájsť v brožúrke na tomto mieste: http://www.strana-sas.sk/file/4305/6_krokov_ako%20jednoducho_zlepšiť_politický_systém_a_kvalitu_demokracie_Slovenskej_republiky.pdf