Denník SaS


Billboardy (všetky)

Zdravotníctvo

 Tímlíder

3E3E5496.jpgPeter Osuský, životopis

Sa po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave stal dermatovenerológom a v tomto odbore získal i hodnosť kandidáta vied. Vo svojom obore pôsobil ako pedagóg a v r. 1991-1994 bol prodekanom LF UK. V r. 1990-2003 bol členom Akademického senátu LF UK a Akademického senátu UK. V r. 2003-2011 bol prorektorom Univerzity Komenského pre zahraničné vzťahy. Je spoluautorom dvoch monografií a členom autorského kolektívu troch monografií ako i autorského kolektívu Encyclopaedia Beliana. Od r. 1990 je členom výboru a dozornej rady Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Je čestným členom Nemeckej dermatologickej spoločnosti. V r. 1990-1994 bol prezidentom Regionálnej lekárskej komory Bratislava I. a v r. 1992-1994 viceprezidentom Slovenskej lekárskej komory. V r. 1998-2002  a od r. 2010 je poslancom NR SR, toho času členom Výboru pre zdravotníctvo, predtým pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a pre európske záležitosti. Je nositeľom Zlatej Janského plakety, Striebornej medaily LF UK a Strieborných olympijských kruhov SOV. Hovorí plynule po nemecky, anglicky a rusky.


ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotnícky rezort patrí k tým, v ktorých ešte prežívajú zvyšky socializmu. Nedokončená reforma začatá v r. 2002-2006 nepriniesla  očakávané plody a v niektorých oblastiach ju treba dokončiť. Zdravotníctvo nesmie slúžiť ako objekt tunelovania ako slúži dnes. Deje sa tak zväčša so „štátnym krytím“ tam, kde má štát na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dosah. Preto je nevyhnutné minimalizovať zásahy štátu do jej výkonu. Štát sa má zamerať na  kontrolnú činnosť, dohľad nad kvalitou liečby a jej vymáhanie, súčasne so znižovaním informačnej asymetrie medzi pacientom a zdravotným  systémom. 
Napriek tomu, čo deklaruje Ústava SR, existujú občania, ktorí sa k zdravotnej starostlivosti nedostanú v primeranom čase. Niektorí pacienti dlho čakajú na vyšetrenia, iní na kvalitu života zlepšujúcu liečbu. Ak má pacient záujem o starostlivosť na vyššej úrovni, nie je vždy jednoduché sa k nej dostať.
 • Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti, na takzvaný základný balík. Bude rovnaký pre všetkých poistencov a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude  povinná zabezpečiť. Definícia nároku je dôležitým prvkom v transparentnosti a solidarite v čerpaní zdravotných služieb.
 • Zrušíme možnosť obchádzať generickú preskripciu úpravou formulára receptu, čo umožní nezanedbateľné zníženie doplatkov za lieky hradených pacientmi.
 • Zavedieme dlho odkladaný informačný a komunikačný systém eHealth, zlepšujúci kvalitu zdravotníckej starostlivosti a prinášajúci úsporu prostriedkov na ňu vynakladaných. Pri jeho zavádzaní využijeme skúsenosti fungujúcich IT riešení a proces jeho doterajšieho zavádzania podrobíme auditu.
 • Presadíme nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého predseda bude volený vo verejnej voľbe NR SR.
Napriek relatívne vysokým nákladom nedosahuje náš systém poskytovania zdravotníckej starostlivosti často adekvátne výsledky, pričom nedostatok zdrojov nie je rozhodujúcou príčinou. Netransparentnosť ich použitia umožňuje ich nehospodárne využívanie, ktoré v konečnom  dôsledku poškodzuje pacienta. Niektoré z existujúcich právnych foriem zdravotníckych zariadení umožňujú štátu resp. jeho zástupcom v nich konať tak, že dochádza k porušovaniu hospodárskej disciplíny a nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami.
 • Zmeníme nemocnice, ktoré sú príspevkovými organizáciami, na akciové spoločnosti. Spôsob transformácie musí byť maximálne transparentný a garantujúci plnú informovanosť zdravotníckych pracovníkov o plánovaných krokoch. Kolektívne, vyvážene vytvorené predstavenstvá a dozorné rady posilnia kontrolu fungovania a transparentnosť hospodárenia a spolu s povinným nezávislým externým auditom výrazne znižujú riziká zneužívania finančných zdrojov.  Zjednotia sa tým podmienky fungovania zdravotníckych zariadení. Neštandardné ochranné opatrenia zo strany štátu nebudú môcť deformovať trh poskytovateľov. Zmena právnej formy umožní aj potrebné investície a realistické rozvojové plány, ktoré nepodliehajú volebným cyklom a záujmom politikov.
 • Zrušíme centrálnu reguláciu miezd v zdravotníctve.
 • Zavedieme dlho očakávaný spravodlivý klasifikačný systém DRG, prinášajúci výrazné zlepšenie transparentnosti  a objektivity úhradového systému v zdravotníctve ako pre poskytovateľov tak i pre zdravotné poisťovne. Na zavedení DRG sa vláda  uzniesla v r. 2011 a dodnes je SR jediným členským štátom EÚ, ktorý ho nemá zavedený.
 • Presadíme povinnosť merania a zverejňovania údajov o zdravotnej starostlivosti jednotlivých poskytovateľov s transparentnou tvorbou rebríčkov v jednotlivých parametroch, slúžiace informovanosti občanov i podpore konkurencie medzi poskytovateľmi s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
 • Pripravíme návrh zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorá bude definovaná ako súbor služieb potrebných pre osoby odkázané na iné osoby pri vykonávaní základných aktivít každodenného života. Finančné prostriedky nemocníc ani zdravotného systému ako celku nesmú byť zneužívané na sociálne účely, ako sa to dnes nezriedka deje.
 • Zvýšime poplatky za využívanie pohotovostných služieb, dnes často zneužívaných. V odôvodnených prípadoch ponecháme odpustenie poplatku posúdeniu lekára.
Veríme v právo človeka rozhodovať o svojom zdraví a starostlivosti oň. Každý pacient má individuálne preferencie a preto má mať možnosť vybrať si z rôznych produktov zdravotného poistenia.
 • Umožníme zdravotným poisťovniam,  ak tieto zabezpečia  svojim poistencom definovaný zákonný nárok, ponúkať  i rôzne poistné plány s rôznou cenou a tvoriť zisk.
 • Otvoríme diskusiu o rozdelení  Všeobecnej zdravotnej poisťovne na 3-4 časti, ktoré by boli predané v medzinárodnom tendri, čo povedie k vzniku skutočnej konkurencie na trhu zdravotného poistenia a poistencom umožní  využívať benefity vyplývajúce z plurality poisťovní.
V súčasnosti takmer nikto, komu je poskytovaná zdravotná starostlivosť netuší, koľko za neho poisťovňa platí. Limity a obmedzenia  pre poskytovateľov znemožňujú nevyhnutnú konkurenciu medzi poskytovateľmi, čím bránia zlepšovaniu kvality služieb. Poskytovatelia si majú konkurovať práve kvalitou a nie iba územnou dostupnosťou.
 • Zrušíme limity pre poskytovateľov, ktoré sú nespravodlivou deformáciou systému a zavedieme platobné mechanizmy, ktoré podporia klientsku orientáciu poskytovateľov. Ak si pacient vyberie iného lekára alebo zdravotnícke zariadenie, nie je spravodlivé, aby bol odmietnutý pre vyčerpaný limit, pričom u iného poskytovateľa by mu jeho poisťovňa potrebný výkon uhradila. 
 • Zavedieme povinné informovanie o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti ako súčasť informovaného súhlasu pacienta, čím mu poskytneme reálnu predstavu o nákladoch starostlivosti. Bez jeho podpisu poisťovňa výkon nepreplatí. Zvýši  sa transparentnosť pri uhrádzaní platieb a obmedzí možnosť falošného vykazovania výkonov.
 • Zavedieme výpisy čerpanej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa povinne zašle poštou každému poistencovi  2x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť, štvrťročne tak urobí elektronickou komunikáciou, ak došlo k jej čerpaniu.
Mnohí občania nevnímajú zodpovednosť za vlastné zdravie ako svoju prvoradú povinnosť. Poistné produkty by mali mať možnosť zohľadňovať ochotu pacienta dodržiavať liečebný režim respektíve jeho snahu o udržanie dobrého zdravotného stavu. Nemá pritom ísť o „trestanie“ nezodpovedných, naopak, o motivovanie a odmeňovanie zodpovedných.
 • Umožníme zákonom poisťovniam bonifikovať  poistencov, ktorí zdravým životným štýlom znižujú riziko vzniku ochorení a tiež tých, ktorí zodpovedne pristupujú k dodržiavaniu liečebného režimu svojho ochorenia.