Denník SaS


Billboardy (všetky)

Životné prostredie

TÍMLÍDER

AZ.jpgAnna Zemanová, životopis

Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa  venovala ochrane a tvorbe životného prostredia. Najprv na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a neskôr ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody. Bola spoluzakladateľkou a neskôr výkonnou riaditeľkou Asociácie priemyslu a ochrany prírody – APOP a starostkou Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Po ukončení pôsobenia starostky pracovala  ako špecialistka pre financovanie samospráv v banke. V súčasnosti podniká ako manažérka pre životné prostredie. Ako aktivistka  aktívne vstupuje  do procesov EIA v územnom plánovaní a posudzovaní veľkých investícií. Od roku 2009 je poslankyňou v zastupiteľstve v Bratislavskom samosprávnom kraji. Dohovorí sa po anglicky, francúzsky a taliansky.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie je prierezovou oblasťou spoločnosti. Od jeho kvality závisí zdravie a kvalita života obyvateľov, sociálne istoty a zamestnanosť, úroveň hospodárstva, rozvoj cestovného ruchu a spôsob užívania krajiny. Každý má právo na kvalitné životné prostredie a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Zároveň je každý povinný ochraňovať životné prostredie tak, aby jeho kvalita zostala trvalo udržateľná aj pre ďalšie generácie. Ochrana prírody nie je luxus, je to nevyhnutná podmienka zdravej spoločnosti.
 
Nedôsledným environmentálnym plánovaním narastá ekologický dlh spoločnosti. Smutným príkladom sú rozsiahle povodne alebo zosuvy pôdy, ktoré poukazujú na nerešpektovanie prírodných princípov a väzieb. 
Prevencia je oveľa lacnejšia a bezpečnejšia ako sanácia škôd a nevyčísliteľné straty na životoch. SaS preto presadzuje princíp prevencie pred odstraňovaním škôd. Naše návrhy smerujú k systémovým riešeniam, ktoré sprehľadnia procesy, obmedzia korupčné prostredie a vytvoria podmienky na ochranu a tvorbu zdravého životného prostredia. 
Ambíciou SaS je premietnuť environmentálny pohľad aj do ostatných, najmä hospodárskych a odvetví, a prepojiť ich so všetkými aspektmi života spoločnosti. Takto chceme umožniť užívanie prírodného bohatstva každému občanovi, a to s ohľadom na vlastnícke práva.
 • Presadíme zapracovanie protipovodňových plánov a programov revitalizácií krajiny  do regulatívov záväzných častí  územných plánov.  
 • Vytvoríme finančný podporný mechanizmus nasmerovaný na oživenie  opustených poľnohospodárskych a priemyselných areálov, tzv. brownfieldov. Cieľom je obmedziť  plochy záberov poľnohospodárskej pôdy  na výstavbu priemyselných areálov v extraviláne.  Ich financovanie bude prioritne  z príjmu z predaja emisií. 
 • Dohliadneme na transparentné nakladanie s emisnými národnými kvótami a na predaj voľných kvót emisií skleníkových plynov prostredníctvom schvaľovacieho procesu vo výbore NR SR.
Lesné pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny. V lesohospodárstve budeme rešpektovať širšie súvislosti a vplyvy na krajinu, na hydrológiu, obmedzenie erózie a ďalšie funkcie, ktoré les plní. Lesohospodárstvo a ochrana prírody idú ruka v ruke. 
Lobing a skupinové záujmy však dnes na Slovensku prevažujú nad rozumnými riešeniami. 
SaS sa chce zamerať na komplexnejšiu starostlivosť o lesy,  krajinu a jednotlivé zložky životného prostredia. Jedným z cieľov je zachovanie a zvyšovanie biologickej biodiverzity, zmierňovanie klimatických zmien a ochrana vodných zdrojov. Manažérskym riadením programov starostlivosti o chránené územia vytvoríme priestor pre optimálne užívanie chránených území, ochranu biotopov, hospodárenie v chránených územiach, podmienky pre rekreáciu a turizmus.
Vytvoríme nové pracovné príležitosti pre nezamestnaných pri realizácii Projektov revitalizácie krajiny a protipovodňovej ochrany miest a obcí.
 • Umožníme prístup verejnosti do hodnotenia programov revitalizácie krajiny, programov starostlivosti o les aj návrhov zonácie národných parkov (TANAP).
 • Zvýšime transparentnosť pri zverejňovaní strategických koncepcií, programov, zámerov a investícií v prípadoch, že navrhovateľom  je orgán verejnej správy.
 • Zabezpečíme, aby v programoch starostlivosti o chránené územia boli zadefinované  vhodné  formy hospodárenia vrátane foriem cestovného ruchu. Doriešime aj vyčlenenie ciest pre horské bicykle a jazdu na koni v lese a voľnej krajine. 
 • Presadíme, aby  agenda lesného hospodárstva a poľovníctva bola presunutá  pod rezort životného prostredia. 
 • Zrušíme dotácie na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu.
 • Preveríme rozsah území Natura vyhlásených na území Slovenska.
 • Umožníme cielené hospodárenie v chránených územiach
Zhoršujúca sa kvalita podzemných vôd na Žitnom ostrove je alarmujúca. SaS sa chce zamerať na ochranu zásob podzemnej vody. 
 • Zabezpečíme spracovanie programu starostlivosti o chránené vodohospodárske územie Žitný ostrov.
 • Prehodnotíme vodohospodársku politiku tak, aby sa z vodného plánu definitívne vypustili stavby, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody a prírodné prostredie.
SaS podporuje zelenú dopravu (e-vozidlá, integrovanú dopravu, cyklodopravu a pod. ).
 • Daňovo zvýhodníme ekologické motorové vozidlá. 
 • Navrhneme  legislatívne úpravy v cestnom zákone pre bicyklov - povolenie pohybu cyklistov po chodníkoch s rešpektovaním jasných podmienok. 
Medzi základné priority v oblasti odpadového hospodárstva patrí vytvorenie podnikateľského prostredia zameraného na likvidáciu a zhodnocovanie odpadov a otvorenie trhu s obchodovaním so separovaným odpadom. Optimalizáciou  výdavkov  na likvidáciu odpadu sa chráni životné prostredie, získa sa dostatok druhotnej suroviny na ďalšie spracovanie a zníži sa objem skládkovaného a spaľovaného odpadu. SaS bude presadzovať zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti nakladania s odpadom, čím sa zatraktívni dopyt po separovaných zložkách a motivácia samospráv a obyvateľstva dôsledne separovať komunálny odpad. 
 • Prehodnotíme dopady novo prijatého zákona o odpadoch na podnikateľské prostredie a prijmeme opatrenia , ktoré budú motivovať výrobcov a dovozcov na spoluprácu so samosprávou a vytvorenie funkčného priestoru na integrovaný zber separovaného odpadu. 
 • Zameriame sa na výchovu obyvateľstva v separovaní odpadu a zníženie administratívnej náročnosti a regulácie pri vykazovaní zhodnotenia a recyklácie samosprávou.
Podrobíme dôslednej analýze hospodárenie existujúcich rozpočtových  a príspevkových  organizácií v rezorte životného prostredia a v rezorte pôdohospodárstva s cieľom odstrániť duplicity a zbytočné činnosti. 
Uskutočníme transformáciu organizácii a podnikov v rezorte životného prostredia a pôdohospodárstva.
 
Posilníme enviro vzdelávanie ako nástroj prevencie. Budeme hľadať rezervy vo financovaní životného prostredia a nové zdroje tak, aby sa postupne zvyšovali výdavky na skvalitňovanie životného prostredia vrátane výdavkov na ekovýchovu a podporu environmentálneho vzdelávania.
Čoraz viac sa dostáva do popredia problematika environmentálnej kriminality. Ide o veľmi závažný problém, ktorý predstavuje pre spoločnosť rôzne riziká. Rozdrobenosť, nedostatočná legislatíva a neodbornosť policajných zložiek vytvára priestor na zvyšujúcu sa mieru a mimoriadny celospoločenský dosah tejto kriminality. V ekonomickej oblasti environmentálna kriminalita zahŕňa odstraňovanie následkov škôd na životnom prostredí, nelegálne obchody s chránenými druhmi živočíchov, rastlinami a nerastmi, daňové úniky a korupčné správanie pri udeľovaní výnimiek, týranie zvierat, pytliactvo a pod. Patria sem aj čierne stavby a nelegálne skládky odpadov. SaS chce podniknúť konkrétne kroky pre zastavenie tohto trendu.
 • Presadíme reorganizáciu zložiek štátnej polície tak, aby boli medzi nimi  vycvičení špecialisti zameriavajúci sa na prečiny proti životnému prostrediu. Musia byť pripravení efektívne zasiahnuť pri nepovolených výruboch a preprave dreva z nepovolenej ťažby, ako aj pri zásahoch proti čiernym stavbám. Policajti budú  zaškolení pre odhaľovanie pôvodcov  čiernych  skládok či prechovávačov chránených druhov. 
 • Zameriame sa na zvýšenie účinnosti a vymáhateľnosti právnych nástrojov v environmentálnej oblasti.
Ambíciou SaS je presadiť, aby do bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky bolo započítané  prírodné bohatstvo (voda, lesy, nerastné suroviny) na strane aktív  a ekologický dlh (environmentálne záťaže, protipovodňové opatrenia a pod. ) na strane pasív,  vrátane záväzkov spojených s implementáciou štandardov EÚ (kanalizácia, energetickú efektívnosť budov, emisie a pod. ).
Zaradíme do bilancie čistého bohatstva Slovenska aj prírodné bohatstvo na strane aktív  a ekologické dlhy a záväzky na strane pasív.