Členstvo

Štandardný obrázok článku

Nie sme elitárskou stranou a preto neobmedzujeme počet členov. Na druhej strane však nemáme záujem naháňať členov, aby sme mohli ohurovať vysokými číslami. Každý člen SaS musí spĺňať tieto kritériá:

  1. stotožňuje sa s hodnotami a zaväzuje sa dodržiavať etické zásady strany SaS;
  2. nebol členom KSČ alebo KSS;
  3. nespolupracoval s ŠtB;
  4. má čistý register trestov;
  5. nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, Daňového úradu a zdravotnej poisťovne;
  6. nie je príslušníkom ozbrojených síl SR v zmysle zákona č. 346/2005;
  7. nemá „kostlivcov v skrini“, teda nie je a nebol kapitálovo prepojený s problémovými osobami, nie je a nebol spájaný s rôznymi kauzami, nie je a nebol podozrievaný z podvodov a podobne
  8. má riadne zabezpečené financovanie svojich životných nákladov;
  9. súhlasí so zverejnením základných údajov ako sú meno, priezvisko, mesto, rok narodenia, vzdelanie a stranícka minulosť;
  10. uvedie v ktorých stranách bol v minulosti členom a za ktoré strany kandidoval ako nezávislý kandidát;

Vek žiadateľa, jeho pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, minulosť rodičov či príbuzenské väzby nezohrávajú pri posudzovaní žiadosti žiadnu úlohu. Rozhodujú vedomosti, skúsenosti, povesť, vôľa, hodnoty korešpondujúce s našimi a najmä výsledky.

Záujemci o členstvo, spĺňajúci vyššieuvedené podmienky, zasielajte prosím svoje žiadosti o členstvo na adresu asistentka@sas.sk. Žiadosť o členstvo musí obsahovať:

Štruktúrovaný životopis s fotografiou v Europass formáte. Pred jeho zostavením si prosím prečítajte náš CV_manuál a nechajte sa inšpirovať životopisom Richarda Sulíka.
Vyplnené čestné prehlásenie.
Sprievodný email, v ktorom vysvetlíte svoju motiváciu vstúpiť do strany.
Vyššieuvedené tri dokumenty stačí poslať emailom, podpíšete ich na osobnom stretnutí. Po ich zaslaní ich vyhodnotí náš Výbor pre ľudské zdroje, ktorý rozhodne, či existujú dôvody na odmietnutie členstva. Ak dôvody na odmietnutie žiadosti neexistujú, tak vás pozveme na osobné stretnutie. To sa spravidla koná v našom bratislavskom sídle. Konečné vyrozumenie vám zašleme najneskôr do 60 dní od osobného stretnutia.

Samozrejme, môže sa stať, že pozvánku na osobné stretnutie nedostanete, alebo aj to, že vás po ňom neprijmeme za člena. Už teraz vás prosíme, aby ste nám to nemali za zlé. Členská základňa je náš najväčší kapitál a pri najmenších pochybnostiach žiadateľov radšej odmietame. Navyše, dôvody odmietnutia vôbec nemusia súvisieť so cťou a bezúhonnosťou záujemcu. Keď niekto napríklad vo svojom životopise uvedie, že študuje, je konateľom v jednej firme a druhú rozbieha, tak len ťažko sa bude môcť reálne venovať činnosti v strane. Zároveň si vyhradzujeme právo o dôvodoch odmietnutia vás neinformovať. Aj s odmietnutými záujemcami o člensvo máme záujem spolupracovať a budeme vďační za vašu podporu. Viac o nečlenskej spolupráci sa dočítate tu.

Novoprijatí členovia sú povinní uhradiť členské vo výške minimálne 100 € ročne, doručiť originál výpisu z registra trestov poštou do sídla strany a podpísať Hodnoty SaS a Etické zásady strany SaS. Zároveň dostatnú pozvánku do uzavretej skupiny pre členov SaS na Facebooku, ktorá je našim hlavným vnútrostraníckm diskusným fórom.

Členské

Členské na rok 2018 je minimálne 100,-Eur.

Pre študentov denného štúdia je suma členského znížená na 30,-Eur. Študenti, ktorí si chcú uplatniť znížené členské, o tom informujú našu účtovníčku (sekretariat@sas.sk) a doručia jej originál potvrdenia o návšteve školy.

Maximálna výška členského príspevku je 1.000,-Eur, pričom vyššie členské podlieha schváleniu Republikovou radou.

Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2018.

 

Členské uhraďte na účet č. SK09 0900 0000 0051 0865 8683, s variabilným symbolom 2018. Do popisu transakcie uveďte svoje meno.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá