Kvalitné školstvo

Kvalitné školstvo
Spravme Slovensko vzdelanejším! Kvalitné vzdelanie považujeme tak za základ osobného rozvoja vlastného potenciálu jednotlivca, ako aj za základ rozvoja slobod‐ nej a úspešnej krajiny v 21. storočí. Je povinnosťou moderného štá‐ tu systém i kvalitu vzdelávania neustále zlepšovať a prispôsobovať novým potrebám spoločnosti. Vzdelávanie našich detí, rozvíjanie ich schopnosti kriticky myslieť a vidieť v množstve informácií po‐ trebné súvislosti, vytvárajú vhodné predpoklady na to, aby sa v bu‐ dúcnosti úspešne uplatnili v každodennom aj pracovnom živote.

Stav školstva, úroveň vedomostí detí, klesajúce výsledky žiakov v medzinárodných porovnaniach, uplatnenie absolventov na trhu práce, ich ďalšie vzdelávanie, ako aj postavenie učiteľov v spoločnosti a ich ohodnotenie dokazujú, že v tejto oblasti je na Sloven‐ sku potrebné urobiť systémové zmeny.
V tomto dokumente predstavujeme základný súbor zmien, ktoré považujeme za nevyhnutné uskutočniť v rezorte školstva. Navrho‐ vané opatrenia nadväzujú aj na viaceré vypracované vízie pre ob‐ lasť vzdelávania a pretavujú ich z podoby vizionárskych východísk do konkrétnych a realizovateľných zmien. Navrhované zmeny stoja na 3 základných princípoch:

1. VÄČŠIA SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ PRE ŠKOLY

2. KVALITNEJŠÍ SYSTÉM VZDELÁVANIA

3. EFEKTÍVNE FUNGUJÚCI REZORT

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory, prípadne si ho pozrieť online na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/25441453291342597/show

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá