Čo vládna koalícia ničí, SaS napráva. Vyzývame vládu, aby podporila naše návrhy

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Vládna koalícia svojimi opatreniami organizovane demoralizuje obyvateľstvo a ničí životnú úroveň na Slovensku. Populisti však vždy skončia, lebo nemajú výsledky. Naopak, strana Sloboda a Solidarita (SaS) prichádza s opatreniami, ktoré by túto životnú úroveň na Slovensku zaručene zlepšili. Naše návrhy bojujú s byrokraciou a zoštíhľujú štát. Preto poslanci za stranu SaS predložili vo štvrtok podvečer na záver štvrtého rokovacieho dňa 45. schôdze Národnej rady SR viaceré návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia. Cez novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) v prvom čítaní navrhujú skrátiť finančnej správe lehotu na vrátanie nadmerného odpočtu z jedného roka na štyri mesiace od začiatku daňovej kontroly.

Liberáli zároveň iniciovali, aby sa nevrátený daňový odpočet v prípade jeho neoprávneného zadržiavania odo dňa začatia daňovej kontroly úročil trojnásobkom európskej medzibankovej sadzby EURIBOR a aby bol daňový úrad oprávnený zadržiavať nadmerný odpočet iba do výšky spornej sumy.
“Pri vzniku nadmerného odpočtu sa v mnohých prípadoch rozhodne daňový úrad vykonať kontrolu, pričom kontrola môže trvať aj jeden rok. Podľa súčasnej úpravy v prípade začatia daňovej kontroly zo strany daňového úradu daňový úrad vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom,” povedala poslankyňa Jana Kiššová (SaS). To podľa nej v praxi znamená, že daňovému subjektu možno nadmerný odpočet zadržiavať až jeden rok.

“Na Slovensku je však bežnou praxou aj to, že daňové kontroly sú umelo naťahované a predlžované, len aby nemusel byť nadmerný odpočet vyplatený. Časť z týchto úspešne vybraných príjmov pochádza práve z neoprávneného zadržiavania peňazí podnikateľov,” zdôvodnila Kiššová návrh novely zákona o DPH. Ak spoločnosť nemá peniaze, s ktorými počíta, má podľa nej problém a ten môže vyústiť až do druhotnej platobnej neschopnosti, prípadne krachov.
SaS predložila aj novelu zákona o dani z príjmov so zámerom zvýšiť zákonnú výšku tzv. poslednej známej daňovej povinnosti, nad ktorú je daňovník povinný platiť preddavky na daň, z 2 500 eur na 5-tisíc eur. Týmto opatrením chcú poslanci zvýšiť disponibilné zdroje podnikateľských subjektov počas roka, čo by podľa nich aspoň čiastočne prispelo k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Liberáli novelou Zákonníka práce tiež navrhli zjednodušiť pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok, resp. ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru by mal zamestnanec nárok na jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok. Za každých 21 neodpracovaných zmien v kalendárnom roku by mohol zamestnávateľ krátiť dovolenku o jednu dvanástinu.

Novela zákona o sociálnom poistení má podľa liberálov zaviesť pre Sociálnu poisťovňu povinnosť promptnejšie reagovať na záujem poberateľa dávky sociálneho poistenia nechať si tieto dávky poukazovať na iný bankový účet. V súčasnosti má na to Sociálna poisťovňa tri mesiace, predloženým návrhom sa táto lehota navrhuje skrátiť na tri pracovné dni. Návrh sa týka všetkých dávok, avšak najpočetnejšou skupinou, ktorých sa táto zmena dotkne, sú starobní dôchodcovia.

Cieľom novely zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o priestupkoch je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody, zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu. Zároveň má vytvoriť priestor na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov tým, že sa umožní predaj do vlastných obalov kupujúceho.
Ďalší návrh novely Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov by mal podľa liberálov umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom navrhujú poslanci doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi. Takýto finančný príspevok by sa poskytoval za rovnakých podmienok a v takej výške, ako sa ustanovuje príspevok zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania jedným teplým hlavným jedlom vrátane vhodného nápoja alebo stravovacími poukážkami prípadne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zdroj: SITA/Komunikačné oddelenie

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá