2.2 Verejné obstarávanie

2.2 Verejné obstarávanie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Verejné financie v sume 5 mld. eur ročne v prospech občanov Slovenska 175 je možné manažovať profesionálne, pružne, transparentne, ak dáme dôraz na kvalitu a zodpovednosť výkonu zamestnancov verejnej správy, zameriame sa na hospodárnosť a efektívnosť procesov obstarávania a podporíme prostredie konkurenčnej hospodárskej súťaže.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zavedieme pri tých zákazkách, kde to bude vhodné a efektívne, zverejňovanie analýzy predpokladanej návratnosti pred každou investíciou realizovanou z verejných zdrojov s predpokladanou hodnotou zákazky nad 10 miliónov eur, pričom táto bude rešpektovať princípy Total Cost of Ownership (TCO) a jej výsledky sa premietnu do kritérií obstarávania.

  • ⦿ Obmedzíme možnosti zneužívania elektronického trhoviska (EKS) obstarávať „rýchlo a zbesilo“ - zavedieme možnosť podania námietky pri zákazkách realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska.

  • ⦿ Zavedieme kontrolu splnenia požiadaviek na predmet zákazky v EKS.

  • ⦿ Zavedieme povinné zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou
    Obdobne ako pri zákazkách spolufinancovaných z prostriedkov EÚ aj pri z ostatných zákazkách s nízkou hodnotou navrhujeme legislatívne zaviesť povinnosť zverejňovania týchto zákaziek v deň oslovenia hospodárskych subjektov na predloženie ponuky prostredníctvom jednotného informačného systému, vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Táto povinnosť by sa týkala zákaziek s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou vyššou ako 50 000 eur.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole VEREJNÉ OBSTARÁVANIE z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá