2.3 Samospráva

2.3 Samospráva

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Slovensko má extrémne rozdrobenú samosprávu. Zo zákona má každá samospráva poskytovať svojim občanom rovnaké služby. Rovnaké služby ako krajské mesto musí poskytovať aj obec s 250 obyvateľmi. Kombinácia týchto dvoch faktorov znamená, že rozdrobenosť územnej samosprávy vedie k neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Toto potvrdili aj odporúčania OECD pre Slovensko z roku 2014, kde je uvedené, že časť obcí je príliš malá na to, aby dokázala efektívne poskytovať lokálne služby. 192

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

 • ⦿ Vytvoríme komisiu na úpravu miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy
  Predseda komisie bude menovaný vládou, ďalšími členmi budú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, združení, akademického a tretieho sektora. Komisia sa bude zaoberať najmä tvorbou motivujúceho prostredia na spájanie malých obcí do väčších celkov s cieľom sústrediť finančné prostriedky do služieb pre občana, čím budú vznikať predpoklady na municipalizáciu obcí.

 • ⦿ Navrhujeme sledovanie vybavovania žiadostí online na webovom sídle samosprávy ako napr.:
  – žiadosť o pridelenie bytu,
  – žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva,
  – žiadosť o miesto v sociálnom zariadení, ktorého
  zriaďovateľom je obec, VÚC,
  – žiadosť o miesto v predškolskom zariadení, ktorého
  zriaďovateľom je obec.

 • ⦿ Navrhneme zmeniť odvolací orgán proti rozhodnutiam samospráv pri výkone originálnych pôsobností z okresného úradu.

 • ⦿ Navrhujeme zavedenie verejných vypočutí a ich zverejnenie na webovom sídle samosprávy pre kandidátov na:
  - riaditeľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, správy ciest a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy,
  - štatutárny orgán rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie,
  - štatutárny orgán právnickej organizácie s majoritným podielom samosprávy.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole SAMOSPRÁVA z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá