4.5 Osobné slobody

4.5 Osobné slobody

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Slobodu chápeme ako možnosť človeka plnohodnotne sa realizovať v spoločnosti. Realizáciou v spoločnosti máme na mysli okrem získania vzdelania, tvorby materiálnych a duchovných hodnôt aj možnosť kultúrne a spoločensky sa rozvíjať. Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že vo sfére osobného života jednotlivca stále existujú oblasti, do ktorých štát zasahuje neprimeraným spôsobom. Niektoré z nich navrhujeme upraviť tak, aby viac zodpovedali univerzálnym hodnotám osobnej slobody rešpektujúc oprávnené záujmy spoločnosti ako celku. Cieľom uvedeného prístupu by malo byť vytvorenie tolerantnej spoločnosti.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Presadíme právnu úpravu, ktorá umožní manželom uzatvárať zmluvu formou notárskej zápisnice. Ňou si budú môcť podľa svojho uváženia upraviť vzájomné práva a povinnosti k spoločne nadobudnutému majetku vrátane možnosti dohodou vylúčiť bezpodielové spoluvlastníctvo.

  • ⦿ Rekvalifikujeme držbu marihuany v množstve nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov. Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži, kvalifikujeme i naďalej ako trestný čin.

  • ⦿ Presadíme možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí zo strany zamestnanca v súkromnej a vo verejnej sfére za podmienky, že rozsah a spôsob jej uplatnenia je vopred dohodnutý so zamestnávateľom v pracovnej zmluve.

  • ⦿ Ratifikujeme Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Prijmeme právne úpravy, ktoré umožnia predchádzať diskriminácii pohlaví a domácemu násiliu a poskytnú jeho obetiam potrebnú pomoc.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole OSOBNÉ SLOBODY z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá