5.3 Stavebníctvo a bývanie

5.3 Stavebníctvo a bývanie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. je platný s menšími úpravami vyše 40 rokov. Keďže bol koncipovaný ešte v minulom režime, je zrejmé, že už dávno neodráža realitu modernej spoločnosti, je komplikovaný, zložitý a sťažuje investičnú činnosť, kladie vysoké administratívne nároky na štátnu správu v procese posudzovania územného a stavebného konania. Aby sa Slovensko v tejto oblasti priblížilo k vyspelému svetu, je nutné vypracovať úplne nový stavebný zákon (SZ), ktorý by reflektoval nové reálie, dramaticky znížil byrokraciu a zjednodušil procesy jednotlivých konaní.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zjednodušiť proces vydania stavebného povolenia (SP) pre jednoduché stavby tak, aby územné rozhodnutie nahradilo „záväzné stanovisko mesta“ a stavebné povolenie vydával stavebný úrad (SÚ) bez nutnosti dokladania súhlasných stanovísk dotknutých orgánov. Nevidíme žiaden dôvod, aby SÚ skúmal a riešil vzťahy stavebníka a rôznych firiem, ktoré sú často súkromné. Po vydaní SP si vzťahy s dodávateľmi energií vyrieši stavebník sám tak, aby mal ku kolaudácii všetky nutné siete podľa projektu zabezpečené a napojené. Jednoduchú stavbu budeme explicitne definovať v zákone na základe zastavanej plochy, podlažnosti a výšky hrebeňa strechy a bude navrhnutá tak, aby sa do tejto definície zmestila väčšina normálnych rodinných domov.

  • ⦿ Zvýšime právnu ochranu majiteľa objektu napríklad vymáhateľnosťou práva v reálnom čase, výrazným skrátením výpovednej lehoty či zjednodušeným vysťahovania neplatiča.

  • ⦿ Zavedieme možnosť použitia financií zo stavebného sporenia na účely budovania nájomného bývania.

  • ⦿ Uvoľníme podmienky na vznik investičných trustov nehnuteľností (REIT) so zameraním na nájomné bývanie. Týmto umožníme spoločné investovanie veľkého množstva malých investorov.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá