6.2 Dlhodobá starostlivosť

6.2 Dlhodobá starostlivosť

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Podľa Súhrnnej implementačnej správy za rok 2018 táto téma naráža na rezortizmus a časové prieťahy v legislatívnom procese, pričom príjmy a výdavky sú súčasťou rôznych rezortov. Je potrebné prijať nadrezortné riešenie, prípadne presunúť výkon kompetencií a financovania pod jednu strechu. Vytvorením nadrezortného riešenia dlhodobej starostlivosti (spojením agendy vybraných sociálnych služieb súvisiacich s dlhodobou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou bude možné dosiahnuť riešenie, obdobne ako je to v krajinách ako Dánsko, Írsko alebo Portugalsko.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Systém posudzovania zdravotnej a sociálnej odkázanosti sa zmení tak, že občan bude posudzovaný len na jednom mieste (úrade) s tým, že tento posudok bude platiť na všetky účely.

  • ⦿ Podpora pôjde na konkrétneho občana, ktorý sám rozhodne, komu sa má za starostlivosť zaplatiť. Táto podpora bude zahŕňať dnešné štátne dávky (vyplývajúce zo stupňa odkázanosti) a zdroje, ktorými štát prispieva na chod sociálnych zariadení.

  • ⦿ Zrovnoprávnime postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

  • ⦿ Prostredníctvom poisťovní budeme finančne podporovať poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, so zreteľom aj na rehabilitáciu, fyzioterapiu a psychiatriu (ktoré sú v súčasnosti prakticky nedostupné).

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá