6.3 Sociálne veci

6.3 Sociálne veci

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Zásadne zmeníme systém sociálnych služieb vrátane ich financovania a zrovnoprávnenia poskytovateľov tak, aby občan mal reálne garantované právo na sociálnu službu, ak sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii a je na sociálnu službu odkázaný a mohol realizovať svoje právo výberu poskytovateľa. Chceme pokračovať v začatom procese transformácie a deinštitucionalizácie tradičných veľkokapacitných inštitúcií, v ktorých nie je možné dodržiavať základné ľudské práva a podporovať nezávislý život ľudí so zdravotným postihnutím.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Rozšírime sieť a kompetencie sociálnej služby Centier včasnej intervencie, ktoré budú pomáhať rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným

  • ⦿ Odstránime rozdielnu výšku rodičovského príspevku a nebudeme túto dávku podmieňovať dávkou v materstve.

  • ⦿ Chceme pokračovať v procese transformácie a deinštitucionalizácie detských domovov, a to aj s podporou finančných prostriedkov z ESF, ako aj IROP.

  • ⦿ Skvalitníme znalecké dokazovanie v prípadoch násilia páchaného na ženách aj vytvorením batérie formulovaných otázok pre znalcov z odboru psychiatrie a psychológie s ich využívaním orgánmi činnými v trestnom konaní vrátane vyhodnocovania kvality znaleckého dokazovania.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole SOCIÁLNE VECI z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá