6.5 Osady a vylúčené spoločenstvá

6.5 Osady a vylúčené spoločenstvá

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Pretože neriešenie problémov SVS ťahá celý štát dolu – ničí ľudí žijúcich v SVS, obťažuje ľudí žijúcich pri SVS, znižuje životnú úroveň občanov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku štátu. Problémy SVS sú na Slovensku prítomné celé desaťročia, za posledných 20 rokov sa ešte prehĺbili.

Sľubovaná „rómska reforma“, ktorú za oslavných fanfár avizovala Ficova predošlá vláda, najmä jej garant - minister vnútra Róbert Kaliňák, zlyhala. Ukázalo sa, že to bol len marketingový podvod na ľuďoch zo SVS aj na ľuďoch žijúcich pri SVS. Kvôli nečinnosti a prázdnym sľubom politikov vyrastá v SVS x-tá generácia analfabetov, nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí závislých od štátu.

To, čo sa z ľudí v SVS stalo, to, ako dokážu zneužívať systém, predovšetkým sociálny systém, za to všetko nesie zodpovednosť štát. Nastavil nesprávne motivátory. Ľudia zo SVS si brali len to, čo im štát dával. Samosprávy majú veľmi rozdielne prístupy k SVS, väčšina z nich je neschopná prikročiť k riešeniam, k nepopulárnym krokom voči svojim voličom. Iniciatívu preto musí zobrať do rúk štát a problémy SVS riešiť prierezovo.

Nikto však nemôže očakávať a nikto nemôže sľúbiť, že situácia v SVS sa zmení z večera do rána. Každý, kto sľubuje jednoduché a skratkovité riešenia, je POPULISTA A KLAMÁR.

Minister pre SVS

Splnomocnenec je formálna funkcia, ktorú neberú vážne ani vláda, jednotliví ministri, samotní predstavitelia SVS, ani verejnosť. Vážnosť problémov SVS a akútnosť riešení si vyžaduje zriadenie samostatného ministerstva a ministra, ktorý by bol autoritou a bol by schopný primäť ostatných šéfov rezortov na spoluprácu.

Ministerstvo pre SVS zriadime minimálne na tri volebné obdobia a potom prehodnotíme oprávnenosť jeho existencie. Bude mať samostatný rozpočet, budú tam presunuté príslušné eurofondy vyčlenené z jednotlivých operačných programov (pozri Financovanie reformy SVS). Ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá si ponechá vybudované regionálne štruktúry splnomocnenca vlády - päť regionálnych kancelárií (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Banská Bystrica). Regionálne kancelárie budú koordinovať v jednotlivých regiónoch samosprávy, aktívne spolupracovať so starostami na výstavbe škôlok, komunitných centier, sociálnych podnikoch a pod.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Ministerstvo pre SVS a jeho regionálne štruktúry budú financované z kapitoly štátneho rozpočtu, z ktorej bol doteraz financovaný Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý bude transformovaný na Ministerstvo pre SVS.

  • ⦿ Prijmeme zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách ako prierezový zákon
    Budú v ňom zakotvené priority verejných politík, pravidlá a podmienky, práva a povinnosti fyzických osôb zo SVS a jednotlivých subjektov vo vymedzených oblastiach (napr. vzdelávanie a zamestnanosť). V zákone bude definícia pojmu sociálne vylúčené spoločenstvá na inom ako etnickom princípe, čo bude znamenať, že pojem SVS nebude definovať výlučne rómske osady, ale aj mestské getá koncentrované a vymedzené napr. bytovým domom, ulicou, mestskou časťou (napr. bratislavský Pentagon), obcou alebo lokalitou mimo obce, ak sa v nich koncentruje a reprodukuje chudoba a javy z nej vyplývajúce (konkrétne vysoká miera nezamestnanosti, hmotná núdza, analfabetizmus).

  • ⦿ Nárok na poberanie prídavkov na dieťa dočasne stratí taký zákonný zástupca, ktorý zanedbáva rodičovské povinnosti
    Jeho dieťa je zanedbané, neplní si povinnú školskú dochádzku, predškolskú dochádzku, rodič nespolupracuje s CVI, ak mu kvôli rizikovému vývinu dieťaťa do 6 rokov bolo nariadené s centrom spolupracovať. Peniaze nepôjdu na osobitného príjemcu tak, ako je to dnes. Rodiča, ktorý sa nestará o dieťa, štát nebude podporovať.

  • ⦿ Rodičia maloletej matky stratia nárok na poberanie prídavkov na maloletú matku ako na nezaopatrené dieťa.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole OSADY A SOCIÁLNE VYLÚČENÉ SPOLOČENSTVÁ z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá