7.3 Životné prostredie

7.3 Životné prostredie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Aj v malej krajine, akou je naša, môžeme už dnes urobiť kroky, aby sme sa na dosahy zmeny klímy, ako sú prívalové dažde, horúčavy či suchá, pripravili. Zameriame sa na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky prírody – cez lesy až po vodu. Cieľom je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zavedieme nový výpočet dane z motorových vozidiel na základe výšky emisií CO2, namiesto zdvihového objemu valcov. Celkový výnos bude rovnaký alebo nižší, ako je v súčasnosti, avšak prerozdelený princípom znečisťovateľ platí.

  • ⦿ Zavedieme povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné analýzy dodávanej vody v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tej istej vyhlášky.

  • ⦿ Zvýšime ekologickú gramotnosť obyvateľstva. Do učebných osnov zavedieme vzdelávanie o životnom prostredí (viac nájdete v kapitole pre školstvo.).

  • ⦿ Systém poradenstva a metodického usmernenia zavedieme aj pre podnikateľský sektor. Skôr ako na pokuty budeme dbať na efektívnu motiváciu.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ŽIVOTNÉ PROSTREDIE z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá