7.4 Lesy - naše prírodné bohatstvo

7.4 Lesy - naše prírodné bohatstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Les je živý organizmus, ktorý potrebuje, aby všetky jeho orgány fungovali správne. Potrebujeme nastaviť pravidlá, ako z hospodárskeho hľadiska využiť drevo, a zároveň les zachovať tak, aby mali z neho prospech aj naše deti. Drevo je surovina, ktorá sa môže ťažiť, no ťažba by nemala byť povýšená nad všetky ostatné funkcie lesa. Lesné pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny. V lesohospodárstve budeme brať do úvahy širšie súvislosti, vplyvy na krajinu, na hydrológiu, eróziu a ďalšie funkcie, ktoré les plní. Les je dôležitý pre zachovanie biodiverzity.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Navrhneme zriadenie „ekopolície“ ako samostatnej zložky štátnej polície
    Sústredí sa bude na ochranu zvierat, biodiverzity, lesov, znečisťovanie pôdy, vody, čierne skládky aj stavebnú kriminalitu. Policajti budú pripravení efektívne zasiahnuť pri nepovolených výruboch a preprave dreva z nepovolenej ťažby, ako aj pri zásahoch proti čiernym stavbám. Budú zaškolení na odhaľovanie pôvodcov čiernych skládok, znečisťovania podzemných vôd či prechovávačov chránených druhov.

  • ⦿ Pri plánovaní ťažby uprednostníme výberkové hospodárenie a výberkovú ťažbu drevnej hmoty ako nástroj na šetrnejšie obhospodarovanie našich lesov.

  • ⦿ Aby sme zamedzili tvorbe veľkých holín, znížime rozsah možností tvorby veľkoplošných plôch zo súčasných 5 ha na 3 ha. Vzdialenosť medzi dvomi holinami zvýšime z dnešného jednonásobku holiny na dvojnásobok. 1121

  • ⦿ Zasadíme sa o zjednotenie pravidiel pre uzatváranie zmlúv s odberateľmi tak, aby sa zmluvy uzatvárali na strednodobé a dlhodobé obdobia a zmluvné podmienky nastavíme tak, aby boli pre všetkých odberateľov rovnaké. Nastavíme rovnaké platobné podmienky, zadefinujeme rovnaké podmienky kvantitatívneho a kvalitatívneho preberania drevnej hmoty na expedičných skladoch štátneho podniku, bez výnimiek. Z celkového množstva plánovanej ročnej ťažby v kategórii III. A, III. B vyčleníme 10 % na formu aukčného predaja.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole LESY - NAŠE PRÍRODNÉ BOHATSTVO z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá