7.5 Odpadové hospodárstvo

7.5 Odpadové hospodárstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Zodpovedná politika nie je len o efektívnych reguláciách, ale aj o tom, aby pôvodca odpadu nebol zbytočne zaťažovaný. V tejto oblasti sa preto chceme sústrediť na prinášanie osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa k ekologickému správaniu bez drastických zásahov do ekonomiky.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

 • ⦿ Podporíme zjednodušenie evidenčných a ohlasovacích povinností u malých pôvodcov odpadov
  Pre pôvodcov odpadov zjednodušíme povinnosti, ktoré neovplyvňujú presnosť dát, ich transparentné vyhodnocovanie a kontrolu

 • ⦿ Podporíme motiváciu občanov na triedenie odpadu vrátane množstvového zberu
  Chceme však zabrániť odpadovej turistike a vzniku nelegálnych skládok, preto umožníme samosprávam vybrať si množstvový systém alebo kombinovaný s paušálnym poplatkom. Tým zvýšime motiváciu obyvateľov na triedenie odpadov a predchádzanie vzniku odpadov v zmysle výstupov štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR.

 • ⦿ Zvýšime zapojenie výrobcov do financovania triedeného zberu
  Rozšírená zodpovednosť výrobcov bude najefektívnejšie fungovať vtedy, ak ju nebude obchádzať veľa účastníkov trhu a všetky organizácie zodpovednosti výrobcov budú dodržiavať pravidlá. Preto zlepšíme vnútorné mechanizmy kontroly výrobcov vyhradených výrobkov aj organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom nezávislých audítorských spoločností a v prípade obalov zapojíme do financovania triedeného zberu každého väčšieho výrobcu obalov a neobalových výrobkov, t. j. nielen podnikateľov, ale aj štátnu správu.

 • ⦿ Zabránime neefektívnym výdavkom v odpadovom hospodárstve
  Plnenie európskych cieľov v odpadovom hospodárstve bude naďalej zvyšovať výdavky obyvateľov i podnikateľov, preto každé opatrenie na zvýšenie miery zhodnotenia, recyklácie aj predchádzania vzniku odpadov bude musieť mať preukázateľný koncový výsledok. Týka sa to napríklad úpravy odpadov, pre ktorej zavedenie vytvoríme jasné definície a pravidlá postupného zavádzania opatrenia a uľahčíme proces povoľovania zariadení, 1148 a povinnosti zabudovania vážiaceho systému do zvozových vozidiel. 1149 Skvalitníme tiež metodiku schvaľovania dotačných projektov cez štrukturálne aj národné fondy tak, aby podmienkou udelenia dotácie bola vyššia predpokladaná udržateľnosť projektov. 1

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá