Zmeny v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS)

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Na základe návrhov SaS sme sa po koaličnej rade (12.01. 2011) dohodli na nasledujúcich bodoch, ktoré budú súčasťou návrhu novely zákona o DSS.

Zmeny sa dotknú nasledovných bodov:


1. Zlúčenie fondov
Konzervatívny a vyvážený fond sa zlúčia do konzervatívneho fondu.
Komentár: Sporitelia, ktorí sú dnes v konzervatívnom alebo vo vyváženom fonde, budú automaticky v novom zlúčenom konzervatívnom fonde.


2.  Superakciový fond
Správca bude môcť (dobrovoľne) ponúknuť nový fond s výraznou orientáciou na výkon.
Komentár: Celkovo tak budú tri fondy. Konzervatívny (zlúčený so súčasným vyváženým fondom), rastový a superakciový. Superakciový fond bude mať pri svojom vzniku 0 (nula) sporiteľov. Tí, čo budú mať o tento fond záujem, môžu do neho prestúpiť.


3. Povinnosť vstupu
Osoby, ktoré sa stanú poistencami (absolventi), budú automaticky zaradení do II. Piliera.
Komentár: Uvažujeme o možnosti vstupu tzv. omeškaných poistencov do II. Piliera.


4. Možnosť odchodu
Noví sporitelia budú môcť z II. Piliera vystúpiť v období troch rokov od vstupu.


5. Poplatky za obslužné úkony
Pri prestupe medzi DSS do jedného roka bude poplatok 20 eur, inak zdarma.
6. Poplatky za správu
a.) Fixné poplatky: Pre konzervatívny fond 0,48 % p.a., pre rastový 0,42 % p.a., pre superakciový trh 0,36 % p.a. z hodnoty portfólia.
Komentár: Dnes pre všetky fondy poplatok 0,30 % p.a.

b.) Variabilné poplatky (success fee): Pre konzervatívny fond 0 % p.a. , pre rastový 7,5 % p.a., pre superakciový trh 15 % p.a. z hodnoty nad ostatný ,,high water mark“ meraný za posledných 60 mesiacov  vždy na konci mesiaca.  Nové maximum sa stáva ,,high water mark“.
Komentár: Dnes sú poplatky pre všetky fondy 5,6 % p.a.


7. Poplatky za obchodovanie
Náklady na transakcie bude hradiť správca.


8. Garancie správu
Správca bude ručiť za výkonnosť konzervatívneho a vyváženého fondu na báze plávajúcich 12 mesiacov.
Komentár: Vyhodnotenie bude na mesačnej báze - posledný deň v mesiaci.


9. Obmedzené použitie zdrojov fondov - všeobecne
Pre konzervatívny fond musí byť maximálne 10 % v krátkodobých finančných úložkách. Zvyšok portfólia len v štátnych dlhopisoch emitentov z EÚ. Pre rastový fond musí byť minimálne 30 % portfólia len v štátnych dlhopisoch emitentov z EÚ. Zvyšok portfólia môže byť v akciách alebo dlhopisoch s ratingom AAA alebo v špeciálnych dlhopisových fondoch nehnuteľností alebo vo finančných úložkách. Pre superakciový fond musí byť portfólio v akciách alebo dlhopisoch s ratingom AAA alebo v špeciálnych dlhopisových fondoch nehnuteľností alebo vo finančných úložkách.
Komentár: Finančné úložky sú potrebné pre príjem a výplatu. Do zákona zvažujeme dať minimum obmedzení pre správcov, pokiaľ ide o možnosti investovania.


10. Obmedzené použitie zdrojov fondov - diaľnice
Správca bude povinne (až na niektoré  výnimky) investovať do diaľničných dlhopisov v určenom objeme.
Komentár: Diaľničné dlhopisy sa zavádzať zatiaľ nebudú.


11. Obmedzenie štruktúry fondov pre sporiteľov
Každý sporiteľ musí mať po dosiahnutí veku R rokov minimálne R % hodnoty svojho - podielu v konzervatívnom fonde.
Komentár: Stanovenie veku R je vecou ďalšej diskusie, môže to byť napríklad hranica 35 až 45 rokov alebo táto hranica nemusí byť daná v zákone, tj. vzorec sa uplatňuje počas celej doby sporenia (od 18 rokov a pod.).


12. Reportovanie o výkonnosti fondov raz ročne
Fondy raz ročne predložia správu o svojej výkonnosti.
Komentár: Zverejňovanie ceny dôchodkovej jednotky sa ponechá na dnešnej úrovni, teda na dennej báze.


13. Povolenie marketingových činností
Správcovia budú môcť na svoje náklady propagovať fondy, ktoré spravujú a získavať  nových sporiteľov.
Komentár:  Zruší sa obmedzenie podľa súčasného znenia zákona.


14. Diaľničné dlhopisy
Emisia, ktorá bude mať obmedzených kupujúcich na DSS a nebude voľne obchodovateľná s vyššie nastaveným úročením ako je obvyklé na trhu.


15. Minimálna doba sporenia
Vypustí sa zo zákona s účinnosťou k 1.1.2012.
Komentár: K 1. 1 .2012 bude účinná legislatívna úprava výplaty dôchodkov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá